بررسي كيفيت و اثر بخشي جلسات تشکيل شده در واحدهاي مختلف دانشگاه علوم پزشکي تبريز
دوره سوم (1391) , شماره سوم English Article
کیفیت در ارائه خدمات سلامت
عبدالواحد خدامرادي 1، حسین جباری بیرامی 2، محمد رضا نریمانی 3، صمد اقدام نیا 4،
  • تاریخ دریافت 1391/06/04
  • تاریخ پذیرش 1391/07/30
  • تاریخ انتشار 1391/09/30
زمينه و اهداف: جلسات جزء جدايي ناپذير دنياي سازماني بوده و هزينه هاي سنگيني را به سازمان تحميل مي نمايد. اين مطالعه با هدف بررسي ميزان اثربخشي جلسات تشکيل شده در دانشگاه علوم پزشکي تبريز از ديدگاه شاغلين در پست هاي مديريتي انجام شده است.

مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي - مقطعي ديدگاه 82 نفر از شاغلين پست هاي سرپرستي يا مديريتي را به عنوان نمونه از جامعه 207 نفري مورد بررسي قرار داده است. داده ها با پرسش نامه محقق ساخته روا و پايا شده جمع آوري، با نرم افزار SPSS آناليز و با آزمون تي مستقل و آناليز واريانس معني دار بودن تفاوت ها بررسي شدند.

يافته ها: مديران و سرپرستان براي کيفيت جلسات در ابعاد فرايندهاي قبل از جلسه، مديريت جلسه 75 درصد و اثربخشي از ابعاد دستيابي به هدف، رضايت و حضور موثر در جلسات برگزار شده 32 درصد از امتياز كل را دادند. به عبارت ديگر با كيفيت كلي جلسات موافق، ولي با  اثربخشي جلسات مخالف بودند. همچنين تفاوت معني داري بين اثربخشي و کيفيت جلسات برگزار شده با سن و دوره هاي آموزشي طي شده مشاهده ( 0.05≥p ). ولي با جنسيت، ميزان تحصيلات و رشته تحصيلي آزمودني ها تفاوت معني داري مشاهده نمي شود( 0.05≤p).

بحث و نتيجه گيري: نظر به اثر بخشي پايين جلسات برگزار شده، لازم است دعوت، شروع و پايان جلسات به موقع صورت گرفته و شرکت کنندگان از اهداف جلسه آگاهي پيدا نموده و در حد ممکن روي موضوعات جلسه تمرکز گردد و توانمندسازي شاغلين در پستهاي مديريت در دستور کار قرار داده شود.

جلسات اداریکیفیتاثر بخشیمدیران
705
490
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423