بررسي اپيدمي فلج شل حاد استان‌آذربايجان شرقي (1391- 1387)
دوره سوم (1391) , شماره دوم English Article
اپیدمیولوژی و بار بیماریها در سیستم سلامت
فروز ورشوچياني سيدي جباري 1، سعید دستگیری 2،
  • تاریخ دریافت 1391/04/01
  • تاریخ پذیرش 1391/05/28
  • تاریخ انتشار 1391/06/30
زمينه و اهداف: سطوح فعلي نظام مراقبت AFP اين امکان را فراهم آورده است تا بتوان کاهش چشمگير بيماري زايي پوليوميليت را نشان داد. براي اطمينان از موفقيت ريشه کني فلج اطفال، تشديد برنامه مراقبت AFP به نحوي که بتواند مؤيد عدم چرخش ويروس پوليو در مناطقي که گزارشي از موارد تأييد شده اين بيماري را ندارند، امري اساسي تلقي مي شود. اين بررسي تلاش دارد برخي ويژگي هاي علايم بيماري (نشانگان بيماري) و تشخيص نهايي علل موارد گزارش شده را نمايانده و توزيع سني، جنسي، زماني، منطقه جغرافيايي و بروز موارد بيماري فلج شل حاد استان آذربايجان شرقي را در محدوده سال هاي1387 الي 1391 مورد بررسي قراردهد.

مواد و روش ها: اطلاعات کليه موارد AFP شهرستان هاي تابعه استان آذربايجان شرقي از 1387.01.01 لغايت 1391.12.29 جمع آوري وبه صورت توصيفي- مقطعي مورد بررسي قرارگرفته است (نمونه گيري بطريق سرشماري).

يافته ها: کشف و گزارش 95% موارد فلج شل حاد تا 7 روز از بروز فلج، تهيه 2 نمونه کيفي از 98% موارد فلج شل تا 14روز از بروز فلج، پيگيري و بررسي 100% موارد فلج شل در روز شصت بروز بيماري، ارسال و وصول 98% نمونه هاي اخذ شده به طور به¬هنگام و کيفي به آزمايشگاه کشوري توانايي نظام مراقبت استان آذربايجان شرقي را به وضوح نشان مي دهد. اما به رغم مراقبت بسيارعالي موارد فلج شل حاد در استان آذربايجان شرقي به نظر مي رسد نقش پايگاه هاي بهداشتي و خانه هاي بهداشت و مراکز بهداشتي درماني روستايي و شهري و مطب هاي خصوصي در شناسايي و گزارش موارد فلج شل حاد کم رنگ مي باشد. به طوري که فقط 5% موارد توسط سطوح محيطي گزارش شده است.

نتيجه گيري: بهبود و ارتقاي نظام مراقبت از طريق فعال سازي سطوح محيطي جهت شناسايي و گزارش موارد فلج شل حاد ضروري به نظر مي رسد.

اپیدمی مراقبتمراقبت استانداردفلج شل حادفلج اطفال
1121
957
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423