ارزيابي ميزان انطباق برنامه پزشك خانواده ايران با ابعاد سياست گزاري از ديدگاه متخصصين نظام سلامت
دوره پنجم (1393) , شماره اول English Article
سیاست گذاری در سلامت
محمد رضا نریمانی 1، علی جنتی 2، لادن مردانی 4، رضاقلی وحیدی 5،
  • تاریخ دریافت 1392/12/15
  • تاریخ پذیرش 1393/01/30
  • تاریخ انتشار 1393/03/30
زمينه و اهداف: برنامه پزشک خانواده يکي از مهم‌ترين اهداف برنامه چهارم توسعه در حوزه سلامت کشور بوده که بر اساس سياست هاي بهداشتي کشور تدوين گرديده است. بنابراين تعيين ميزان انطباق آن با سياست هاي تعيين شده، تصويري شفاف‌، از چگونگي فعاليت‌ها را به سياستگذاران براي تصميم گيري در جهت تقويت و يا اصلاح و ادامه برنامه ارائه مي دهد. اين مطالعه با هدف بررسي ميزان انطباق برنامه پزشك خانواده با ابعاد سياستگذاري از ديدگاه متخصصين نظام سلامت طراحي گرديد.

مواد و روشها: اين مطالعه توصيفي از نوع اکتشافي مقطعي است؛ جامعه آماري آن را متخصصين درگير برنامه پزشک خانواده در شهر تبريز تشکيل ميدادند وحجم نمونه به صورت تمام شماري بوده و براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که روايي و پايايي آن مورد تأييد قرار گرفته بود، استفاده گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها در سطح آمار توصيفي از نمودار، درصد فراواني و ميانگين و در سطح آمار استنباطي از آزمون تي با يک نمونه استفاده گرديد.

يافته ها
: يافته ها نشان داد که برنامه پزشک خانواده بيشترين انطباق را با ابعاد اثربخشي، تناسب و تأثير گذاري سياستگذاري در نظام سلامت داشته ولي با ابعاد کارايي، کفايت و پايش سياستگذاري در نظام سلامت کمترين انطباق را دارد.

بحث و نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي مطالعه برنامه پزشک خانواده بيشترين انطباق را با ابعاد اثربخشي، تناسب و تأثير گذاري سياستگذاري در نظام سلامت داشته ولي با ابعاد کارايي، کفايت و پايش سياستگذاري در نظام سلامت کمترين انطباق را دارد. بنابراين بررسي علل و عوامل مؤثر در انطباق اندک برنامه پزشک خانواده با اين ابعاد توجه بيشتري است.

پزشک خانوادهسیاستگزاریمتخصصین سلامت
1494
1231
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423