بررسي آنومالي هاي جنيني منجر به سقط قانوني در مراجعين به مرکز پزشکي قانوني تبريز
دوره سوم (1391) , شماره دوم English Article
اپیدمیولوژی و بار بیماریها در سیستم سلامت
سعید دستگیری 1، ژیلا خامنیان 2، بهرام صمدی راد 3، محمد باقر حسینی 4،
  • تاریخ دریافت 1391/03/10
  • تاریخ پذیرش 1391/04/15
  • تاریخ انتشار 1391/06/30
زمينه و اهداف: حاملگي ايمن به عنوان يکي از اهداف توسعه هزاره ورسالت هاي اصلي نظام مراقبت و بهداشت باروري مورد توجه ويژه اي قراردارد.متاسفانه امروزه شرايط نامناسب بهداشت باروري دليل اصلي مرگ و مير زنان در سن باروري در سراسر جهان به خصوص کشورهاي در حال توسعه مي باشد. در اين ميان آنومالي هاي جنيني از مشکلات دوران بارداري است که در کشور ما در صورت تشخيص به موقع (قبل از ولوج روح) براساس ليست 51  آنوماليانجام ميشود. مطالعه فوق با هدف تعيين وضعيت دموگرافيک خانواده، فراواني انواع آنوماليهاي جنيني وعوامل منجربه ختم حاملگي به صورت قانوني درکشورما انجام مي گردد، تا با شناسايي اين عوامل، راهکارهايي جهت کاهش آنوماليهاو ارتقاي بهداشت باروري و فراهم کردن بارداري ايمن جهت مادرانارايه نمود.

مواد و روش ها: پژوهش فوق بهصورتموردشاهديطييكسال از آبانماه 89تاآبان ماه 90 صورتگرفته است که طي آن كليهزنانبا آنومالي هاي جنيني که جهت دريافت مجوز سقطبهمركزپزشكيقانونيتبريز مراجعه کردند، به تعداد 201نفرگروه مورد (دريافت مجوز سقط درماني به علت مراجعه قبل از 20 هفته) و 402 نفرگروه شاهد1 (عدم دريافت مجوز سقط درماني به علت مراجعه بعد از ولوج روح) و200 نفر شاهد 2 از مرکز درماني الزهراکه جهت زايمان در موعد مقرر به اين مرکز مراجعه کردند. پرسشنامه اي حاوي اطلاعات دموگرافيک و جغرافيايي زنان مراجعه کننده براي هرسه گروه تکميل شد.

يافته ها: ميانگين سن مادران درمطالعه فوق 27.2 (47-15سال) بود. در 100% زنان باردار، سونوگرافي حداقل يک بار انجام شده بود و تست هاي ژنتيک و آمنيوسنتز به ترتيب در2.1 و 3.5 درصد جهت تشخيص آنومالي استفاده شده بود(33.3%).
(CI 95%29.6-37.1)از زنان باردار با آنومالي جنيني مجوز سقط جنين دريافت کردند. بيشترين آنومالي هاي جنيني به ترتيب، نقايص لوله عصبي16.9%، هيدروسفالي8.6%، دفورماسيون اندام7.7% و سندرم داون6.4% بود. سن مادر، سابقهآنوماليفرزند قبلي و مصرفاسيدفوليکدر دورانبارداري باتوجه به معني دار بودن در هر دو مدل رگرسيوني مهم ترين فاکتورهاي مستقل پيش گويي کننده بودند (P<0.05).

بحث و نتيجه گيري: با تعيين علل و عوامل ايجاد آنومالي هاي جنيني و با پيگيري امر و رفع نواقص وکاستي هاي موجود مي توان از تعداد اين آنومالي ها کاسته و گام هاي اساسي جهت ارتقاي سلامت مادران و کودکان برداشت.
سقط قانونیآنومالی جنینیپزشکی قانونی
1563
1029
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423