بررسی مقالات نانوتکنولوژی در حوزه زیست پزشکی در پایگاه اطلاعاتی مدلاین
دوره سوم (1391) , شماره اول English Article
اطلاعات سلامت و کتابداری پزشکی
پیمان شیخ زاده 1، وحیده زارع گاوگانی 2،
  • تاریخ دریافت 1390/11/05
  • تاریخ پذیرش 1391/01/30
  • تاریخ انتشار 1391/03/30
زمینه و اهداف: فناوری نانو یکی از فناوری های نوین و پرکاربرد دهه اخیر می باشد که به خاطر اهمیت فراوان آن، کشورهای مختلف در جهت بسط و گسترش این فناوری نوپا و مطالعات عمیق روی آن سرمایه گذاری های کلانی کرده اند. هدف از این بررسی تعیین روند انتشار مقالات منتشره در موضوع نانوتکنولوژی در حوزه زیست - پزشکی در  طی 10 سال گذشته (2010 - 2000) در پایگاه اطلاعاتی مدلاین/پاب مد است. بررسی روی پراکندگی جغرافیایی انتشارات علمی، کشورها، دانشگاه ها و بخصوص سهم  ایران و دانشگاه های ایرانی تاکید دارد.

مواد و روش ها: این بررسی یک بررسی توصیفی از نوع مروری بوده و از روشهای علم سنجی استفاده می کند. پایگاه اطلاعاتی مدلاین با استفاده از پاب مد به وسیله کلیدواژه نانوتکنولوژی زیست - پزشکی مورد جستجو قرار گرفت. نتایج جستجو به 10سال فوق الذکر محدود شد. از برچسب های Major ، تاریخ و وابستگی استفاده شد.

یافته ها و نتیجه گیری: نتایج در جدوال و نمودار گزارش شده است. ایران با 28 مقاله در حوزه خاورمیانه دارای بیشترین انتشارات و دانشگاه تربیت مدرس پرکارترین دانشگاه شناخته شد.

فناوری زیست – پزشکیعلم سنجیمرورایران
750
441
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423