بررسي اپيدميولوژيك موارد حيوان گزيدگي دربين دانش آموزان شهرستان هشترود در سال هاي 1385 - 1389
دوره سوم (1391) , شماره اول English Article
اپیدمیولوژی و بار بیماریها در سیستم سلامت
جواد بابایی 1، محمد جواد مرادیان 2،
  • تاریخ دریافت 1390/11/02
  • تاریخ پذیرش 1391/02/01
  • تاریخ انتشار 1391/03/30
زمينه و اهداف: هاري بيماري عفوني حاد و كشنده است كه به علت كشندگي بالا، خسارات اقتصادي دام ها و صرف مبالغ زياد جهت خريد سرم و واكسن ضدهاري اهميت فراواني دارد. اصلي‌ترين راه سرايت بيماري از طريق گازگرفتگي به¬وسيله حيوانات هار مي‌باشد و گزش حيوانات تهديدي مهم براي سلامتي انسان است. هدف اين مطالعه بررسي اپيدميولوژيك حيوان‌گزيدگي در بين دانش‌آموزان شهرستان هشترود است.

مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي، مشخصات دانش‌آموزان حيوان‌گزيده، از دفتر ثبت مشخصات مراجعين حيوان‌گزيده مركز بهداشت هشترود در بين سال هاي 1385 تا 1389،  به طور سرشماري استخراج و داده‌ها با نرم افزار آماري SPSS15 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

يافته‌ها: میزان بروز حیوان گزیدگی در طی 5 سال 9.07 به ازای هر 1000 نفر دانش آموز بود. از 439 نفر دانش‌آموز حيوان‌گزيده، 80.9% پسر و 19.1% دختر بودند. 88.4% ساكن روستا، 11.2% ساكن شهر بودند. عامل گزش 87.92% سگ ها بودند. در 86.5% ، گزش بصورت سطحي و در 8.4% عميق بود. 16.6% سرم هاري نيز دريافت كرده ‌بودند. 16.2% واكسن ضدكزاز دريافت كرده‌ بودند. 4.8% سابقه قبلي گزش داشتند. 78.8% در 24 ساعت، 11.4% در 25 تا 48 ساعت، 3.6% ، 49 تا 72 ساعت پس از گزش مراجعه كرده ‌بودند. هيچ گونه مورد مرگ انساني ناشي از هاري وجود نداشت. 95.2% واكسيناسيون ناقص ضدهاري دريافت كرده ‌بودند. 4.1% ، 5 نوبت واكسن دريافت كرده ‌بودند.

بحث و نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن موارد حيوان‌گزيدگي در بين دانش‌آموزان، آموزش دانش‌آموزان در خصوص اهميت هاري و نحوه رفتار با سگ ها و مراجعه سريع بعد از مواجهه بايستي جدي گرفته ‌شود و براي مقيد نمودن سگ ها در مناطق روستائي هم براي آموزش صاحبان سگ ها و هم از طرق قانوني بايد اقدام كرد.

حیوان گزیدگیهاریدانش آموزهشترود
842
551
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423