تحلیل هزینه خدمات سلامت در مراکز بهداشتی و درمانی، شهر تبریز در سال 1387
دوره سوم (1391) , شماره اول English Article
اقتصاد سلامت
معصومه قلیزاده 1، مهدی جعفری 2، علی جنتی 3، سارا حسینی 4،
  • تاریخ دریافت 1390/12/05
  • تاریخ پذیرش 1391/01/23
  • تاریخ انتشار 1391/03/30
زمینه و اهداف: تحلیل هزینه خدمات سلامت یک ابزار مديريتي مهم برای تصميم گيري های مبتنی بر شواهد در نظام سلامت است. این پژوهش با هدف  تحلیل هزینه خدمات و تعیین سهم عوامل مختلف در قیمت تمام شده خدمات ارائه شده در مراکز بهداشتی و درمانی شهری ، در سطح شهر تبریز انجام گرفت .

مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی - تحلیلی بود که بصورت مقطعی با  هدف  تحلیل هزینه خدمات و تعیین سهم عوامل مختلف در قیمت تمام شده خدمات ارائه شده در مراکز بهداشتی و درمانی شهری، در سطح شهر تبریز انجام گرفت. از روش تحلیل هزینه ABC بر مبنای فعالیت برای محاسبه هزینه ها استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مراکز بهداشتی و درمانی شهری تبریز  تشکیل می دادند. در این پژوهش  با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای نمونه مورد نظر انتخاب و برای جمع آوری داده ها از چک لیست محقق ساخته استفاده شد. داده هاي جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Excel  تجزیه و تحلیل و با جداول نمودار توصیف گردیدند .

یافته ها: نتایج مطالعه حاضر، سهم عوامل مختلف را در تعیین قیمت تمام شده خدمات مراکز بهداشتی و درمانی نشان می دهد به طوری که سهم عوامل انسانی در تعیین هزینه تمام شده 58% ، فضای فیزیکی 8% ، لوازم غیرمصرفی اختصاصی (تجهیزات پزشکی) 1.3% و هزینه های مصارف عمومی، تعمیرات، لوازم غیرمصرفی عمومی، لوازم مصرفی عمومی، بافی مانده سهم هزینه های خدمات بهداشتی و درمانی را به خود اختصاص داده بودند.

نتیجه گیری: براساس نتایج مطالعه و از آنجایی که بالاترین سهم هزینه ها را عواملی انسانی به خود اختصاص داده است فلذا می توان گفت که متناسب کردن تعداد نیروی انسانی با حجم کار، مدیریت مبتنی بر عملکرد و استفاده از کارکنان چند پیشه در ارائه خدمات مرکز بهداشتی، می تواند منجر به کاهش هزینه تمام شده خدمات گردد .  

تحلیل هزینهقیمت تمام شدهمراکز بهداشتی درمانی
1648
1248
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423