مدیریت خطر در بخش استریلیزاسیون بیمارستان گروه پزشکی شمس شهرستان تبریز به روش تجزیه و تحلیل حالات خطر و اثرات ناشی از آن (FMEA)
دوره سوم (1391) , شماره اول English Article
مدیریت در سیستم سلامت
علی جنتی 1، محمد سعادتی 2، سمانه ولیزاده 3، رعنا غلام زاده نیکجو 4، هانیه عطایی 5، ویدا صالحی 6، زهره طباطبایی 7، فیروز طاهری 8، جلال شکوری 9،
  • تاریخ دریافت 1390/12/25
  • تاریخ پذیرش 1391/01/28
  • تاریخ انتشار 1391/03/30
زمینه و اهداف: بخش استریلیزاسیون یکی از مهمترین بخش های هر بیمارستانی محسوب می شود چرا که بی تردید، یکی از مهمترین راه های پیشگیری از انتشار عفونت های بیمارستانی، ضدعفونی و استریل وسایل و ابزار بیمارستانی است. بنابراین مدیریت خطر در این بخش بسیار حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه شناسایی، ارزیابی و رفع خطرات بالقوه موجود در بخش استریلیزاسیون بیمارستان گروه پزشکی شمس با استفاده از روش FMEA می باشد.

مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی، مداخله ای است. در این پژوهش، با بهره گیری از روش FMEA  خطرات بالقوه ی بخش استریلیزاسیون شناسایی و ارزیابی شده و مداخلات لازم برای حذف و یا کاهش خطرات شناسایی شده صورت پذیرفت.

یافته ها: مطالعه ی حاضر به شناسایی 69 خطر بالقوه در بخش و نیز کمبودهایی در زمینه تطابق با استانداردهای ایمنی منجر شد. از میان خطرات، 10 خطر با اولویت متوسط، زیاد و غیر قابل تحمل، جهت اقدام انتخاب شدند. اقدامات اصلاحی با پیشنهاد اعضای تیم مدیریت خطر، برای حذف و یا کاهش این خطرات و نیز کمبودهای شناخته شده بکار گرفته شدند.

نتیجه گیری: بررسی 10 خطر اولویت دار نشان می دهد که وجود نقص در سیاست ها و رویه ها و نیز تجهیزات و شرایط فیزیکی عامل ایجاد این خطرات می باشد. ایجاد خط مشی ها و رویه های روشن برای ایمنی بیماران و کارکنان می تواند در این زمینه بسیار راهگشا باشد.
مدیریت خطرFMEAبخش استریلیزاسیون
1595
1838
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423