مصرف اسيد فوليک و آنومالي هاي جنيني: مطالعه موردي (شمال غرب ايران)
دوره دوم (1390) , شماره اول English Article
پیشگیری از بیماریها
سعید دستگیری 1، ژیلا خامنیان 2، بهرام صمدی راد 3، محمد باقر حسینی 4،
  • تاریخ دریافت 1389/12/02
  • تاریخ پذیرش 1390/02/25
  • تاریخ انتشار 1390/03/30
زمينه و اهداف: هدف از مطالعه فوق، بررسي تأثير مصرف  اسيد فوليک در دوران بارداري جهت کاهش نقايص لوله عصبي NTDs در منطقه شمال غرب ايران مي باشد.

مواد و روش ها: در اين مطالعه 243 خانم باردار که مالفورماسيون درجنين آنها با تست ها و روش هاي تشخيصي پزشکي تأييد و جهت گرفتن مجوز سقط درماني به مرکز پزشکي قانوني استان آدربايجان شرقي مراجعه کرده بودند مورد بررسي قرار گرفتند.

يافته ها: شيوع NTDsدرجنين  اين زنان باردار حدود 24.7 درصد بود. مصرف اسيد فوليک در اين زنان باردارکه جنين با نقصعصبي داشتند 79 درصد (OR = 0.21, CI 95%: 0.12–0.40) و 94 درصد (: 0.03 - 0 .15CI 95%) در مقايسه با حاملگي هاي همراه با ديگر ناهنجاري و بارداري طبيعي بود. بين هيدروپس جنيني، هيدروسفالي، سندرم داون و ناهنجاري اندام ها ارتباط معني داري با مصرف اسيد فوليک مشاهده نشد.

بحث و نتيجه گيري: برنامه هاي نظام مند در جهت آگاه سازي زنان سنين باروري به ضرورت مصرف اسيد فوليک همگام با برنامه هاي غربالگري و آزمون هاي تشخيصيجهت شناسايي به موقع نقايص لوله عصبي و ختم بارداري قبل از ولوج روح از اجزاي ضروري طب پيشگيري در ارتقای سلامت مادران و کودکان مي باشد.
اسید فولیکسقط درمانیآنامولی های جنینی
1291
2249
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423