بررسي ميزان آگاهي و رضايتمندي مردم شهرستان شيراز از مرکز اورژانس 115 درسال 1389
دوره دوم (1390) , شماره اول English Article
کیفیت در ارائه خدمات سلامت
محمد جواد مرادیان 1، زهرا توفیقی 2، حسن جولایی 3، جواد بابایی 4، مهناز ده بزرگی 5،
  • تاریخ دریافت 1389/12/20
  • تاریخ پذیرش 1390/02/01
  • تاریخ انتشار 1390/03/30
زمينه و اهداف: اورژانس پيش‌بيمارستاني نقش بسيار مهمي در تامين سلامت جامعه داشته و آگاهي مردم از نوع خدمات و نحوه ارائه آنها ميتواند به عملكرد بهينه آن كمك‏ نمايد. هدف اين پژوهش بررسي ميزان آگاهي و رضايتمندي مردم شيراز از عملکرد مرکز اورژانس 115 اين شهرستان درسال 1389 مي‌باشد.

مواد و روش ها
: جامعه آماري اين پژوهش توصيفي-مقطعي، ساكنين شهر شيراز مي‌باشد. نمونه آماري به صورت تصادفي خوشه‌اي انتخاب و شامل 1680 نفر بود. پرسشنامه سنجش آگاهي و رضايتمندي افراد از عملکرد اورژانس، از طريق مصاحبه تلفني تکميل‏گرديد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمونt، رگرسيون و آناليزواريانس در سطح 0.05 تجزيه و تحليل شده است.

يافته ها
:نتايج نشان ميدهدكهميانگين نمره آگاهي به طور معناداري درمناطق مختلف شهري با هم اختلاف دارند. بدين معنا که ميانگين ميزان آگاهي در مناطقي که از لحاظ اقتصادي، کمتربرخوردار هستند، به طور معناداري از ديگر مناطق شهري پايين‌تر است. همچنين اين مطالعه نشان داد ميزان آگاهي با جنس و ميزان تحصيلات ارتباط معني¬داريداردورابطهآنباسنمعكوساست. بعلاوهيافته‌هاحاكيازآناست 527 نفرازآزمودني‌ها (31.4%) ازخدماتاورژانس 115 رضايتداشته‌اندو  123 نفر (7.3%) ازخدماتاورژانسناراضيبوده‌اند.

بحث و نتيجه گيري
: با توجه به آنکه آگاهي مردم از نوع خدمات ميتواند از درخواستهاي نابجا براي ارسال آمبولانس در اورژانس بکاهد، آموزش به مردم بخصوص در مناطق جنوب‌شهر و مردم با تحصيلات كمتر در اين زمينه توصيه مي‌گردد. بعلاوه توصيه ميشود در پژوهش‌هاي امكان‌سنجي و يا توليد روش‌هاي مختلف ارزيابي خدمات اورژانس، سطح اجتماعي-فرهنگي مخاطب هم مدنظر قرارگيرد.

اورژانس 115اورژانس پیش بیمارستانیآگاهیرضایتمندیشیراز
1008
630
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423