بررسي زيرساخت ها و عملکرد فرهنگي دانشگاههاي علوم پزشکي کشور
دوره ششم (1394) , شماره اول English Article
مدیریت در سیستم سلامت
محمود فیضی 1، فرید غریبی 2، بهنام اميني دغليان 3، محمد باقر رئوفی 4،
  • تاریخ دریافت 1394/01/30
  • تاریخ پذیرش 1394/02/09
  • تاریخ انتشار 1394/03/15
زمينه و اهداف: در ساليان اخير نقش و جايگاه دانشگاه ها در گسترش و آموزش فرهنگ مورد توجه جدي قرار گرفته است. با اين وجود دانشگاههاي کشور ما هنوز راهي نسبتاً طولاني تا رسيدن به آرمان هاي مطلوب و ارتقاي بهينه عملکرد در اين عرصه پيش رو دارند. بر اين اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسي زيرساخت ها و عملکرد فرهنگي دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور در سال93 به مورد اجرا درآمد.
 مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع توصيفي- مقطعي مي باشد که با استفاده از يک پرسشنامه محقق ساخته که روايي صوري و محتوايي پرسشنامه با نظر صاحب نظران فرهنگي و با محاسبه شاخص هاي مربوطه مورد تأييد قرار گرفت، انجام شد. در ادامه، مطالعه با پاسخگويي مسئولين امور فرهنگي دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور به صورت تمام شماري به مورد اجرا در آمد. داده هاي به دست آمده به صورت توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و نتايج به دست آمده براي متغيرهاي کيفي به صورت فراواني (درصد) و براي متغيرهاي کمي به صورت ميانگين (انحراف معيار) گزارش شد.
يافته ها: نتايج مطالعه حاضر در چهار حوزه وضعيت عمومي دانشگاه هاي مورد بررسي از منظر فرهنگي، وضعيت امکانات معاونت فرهنگي دانشگاه ها، وضعيت عملکرد تشکّل ها، کانونها و نشريات و نيز وضعيت عملکرد مديريت امور فرهنگي دانشگاهها گزارش گرديد.يافته ها حاکي از آن است که در رابطه با هر يک از حوزه هاي مورد بررسي، علي رغم وجود نقاط قوت در بسياري موارد، نقاط ضعف قابل توجهي مشهود مي باشند. البته نتايج مطالعه حاضر صرفاً بر کميت عملکردها متمرکز بود و بررسي کيفيت انجام هر يک از فعاليت ها و فرايندها نيازمند توجه ويژه و انجام بررسي¬ها و مداخلات آتي مي باشد.
 بحث و نتيجه گيري: پژوهشگران اميدوارند که مسئولين و برنامه ريزان امر با استفاده از نتايج مطالعه حاضر و نيز انجام مطالعات تکميلي مشابه به ويژه در زمينه کيفيت عملکردهاي فرهنگي دانشگاه ها، گامي اساسي در جهت اعتلاي جايگاه دانشگاه‌هاي علوم پزشکي در ارتقاي جايگاه فرهنگ ايراني- اسلامي بردارند. کليدواژه ها: دانشگاه علوم پزشکي، عملکرد فرهنگي، ايران
دانشگاه علوم پزشکیعملکرد فرهنگیایران
914
592
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423