عوامل تاثير گذار بر رضايت شغلي کارکنان بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي اروميه
دوره چهارم (1392) , شماره چهارم English Article
کیفیت در ارائه خدمات سلامت
حمید اله وردی پور 1، محمد رضا نریمانی 2، مهسا جهان تاب 3، جواد قدوسی نژاد 4، الهام باغبان باغستان 5،
  • تاریخ دریافت 1392/08/10
  • تاریخ پذیرش 1392/10/05
  • تاریخ انتشار 1392/12/20
زمینه و اهداف: از جمله تلاش هاي مديريت در جهت حفظ و نگهداري منابع انساني، ايجاد رضايت در کارکنان است. شناخت عوامل تاثير گذار در ايجاد رضايت شغلي آنان مي تواند در ايجاد انگيزه لازم در جهت انجام وظايف آموزشي و درماني آنان مفيد باشد.اين مطالعه با هدف شناخت عوامل موثر در رضايت کارکنان بيمارستان هاي آموزشي انجام گرفت.

مواد و روش ها
: در پژوهشي توصيفي ـ مقطعي203 نفر از کارکنان بيمارستان هاي آموزشي بوسيله ي يک پرسشنامه محقق ساخته 17 گويه اي تنظيم شده با طيف ليکرت که روايي و پايايي آن تاييد گرديده بود مورد بررسي قرار گرفتند و اطلاعات بدست آمده با استفاده ازنرم افزار spss ،روش هاي آمار توصيفي و آزمونهاي پارامتريک همبستگي پيرسون، تي مستقل و آناليز واريانس يک طرفه استفاده گرديد.

يافته ها
: يافته ها نشان داد که عوامل تاثير گذار در رضايت  کارکنان  بيمارستان شامل امنيت شغلي، قدرشناسي، احترام مدير، شرايط مناسب کار، احساس تعلق به سازمان، مرخصي تشويقي، احترام همکار، جو مساعد براي کسب موفقيت، زمينه مناسب براي رشد و ارتقا در سازمان، تحسين به وسيله ديگران، جالب بودن کار، درک توام با همدردي همکاران، توانايي اعمال قدرت بر همکاران، اضافه کار به عنوان عوامل موثر در رضايت کارکنان بيمارستان هاي مذکور به ترتيب اولويت بودند .

نتيجه گيري
: سابقه کار بالاتر و امنيت شغلي بالاتر همبستگي معنادار و مثبتي با رضايت شغلي کارکنان داشت که اين امر لزوم توجه سياستمداران و مديران  را در خصوص ارتقاء امنيت شغلي مي طلبد.
رضایت شغلیمدیریت منابع انسانیبیمارستانهای آموزشیارومیه
703
474
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423