تدوين سنجه هاي اعتباربخشي براي مدل بومي اعتبار بخشي درمانگاه هاي تخصصي و اعتباربخشي درمانگاه تخصصي بيمارستان استاد عالي نسب تبريز با استفاده از آن مدل در سال 1391
دوره چهارم (1392) , شماره چهارم English Article
اقتصاد سلامت
جعفر صادق تبریزی 1، ندا کبیری 2، لیلا عبدالهی 3، خدیجه یاری فرد 4، محمد سعادتی 5، امین دائمی 6، علی اکبر ابهری 7،
  • تاریخ دریافت 1392/10/02
  • تاریخ پذیرش 1392/11/15
  • تاریخ انتشار 1392/12/20
​زمينه و اهداف: سازمان هاي بهداشت و درمان براي ارتقاء خدمات با کيفيت، قابل اطمينان و ايمن نيازمند استانداردهاي اعتباربخشي باليني مي باشند. با توجه به اهميت درمانگاه ها در ارتقاي کيفيت کلي بيمارستان ها و فقدان سنجه هاي اعتبار بخشي در مدل بومي سازي شده براي درمانگاه هاي تخصصي، اين مطالعه با هدف تدوين سنجه هاي اعتبار بخشي براي مدل بومي و اعتبار بخشي درمانگاه بيمارستان عالي نسب تبريز با استفاده از اين مدل طراحي و اجرا شد.

مواد و روش ها
: اين پژوهش از نوع توصيفي مي باشد که در پاييز 1391 انجام گرفت. پس از تبديل استانداردهاي مدل بومي اعتباربخشي درمانگاه ها به سنجه، با حضور تيم اعتبار سنجي در درمانگاه بيمارستان عالي نسب تبريز با استفاده از سنجه هاي مذکور اعتبارسنجي شد. داده هاي مورد نياز از طريق مصاحبه، مشاهده و بررسي مستندات موجود جمع آوري شد.

يافته ها:
يافته ها نشان دادند درمانگاه بيمارستان استاد عالي نسب تبريز توانست در اعتبار سنجي 65% امتيازات را كسب كند. اين درمانگاه در 6 استاندارد درحيطه هاي اثربخشي باليني، ارجاع، انتقال، ترخيص و نوبت دهي بيماران كمتر از 25% امتياز، در 9 استاندارد امتياز كامل و در 21 استاندارد امتياز بالاي 75% را كسب كرد که بيشتر در حيطه احترام به مراجعين، اختيار، ايمني، دسترسي، سيستم شکايت و پيشگيري از خطاهاي بيمارستاني مي باشند.

نتيجه گيري
: نتايج مطالعه حاكي از اين مسئله مي باشد كه درمانگاه تخصصي بيمارستان استاد عالي نسب تبريز در خصوص رعايت استانداردها در وضعيت متوسط قرار دارد که مي تواند با برنامه ريزي صحيح تقويت گردد.

اعتبار بخشیدرمانگاه تخصصیمدل بومی
809
483
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423