ارزيابي بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار، بيمارستان شهيد محلاتي تبريز – 1391
دوره چهارم (1392) , شماره چهارم English Article
مدیریت در سیستم سلامت
علی جنتی 1، محمدصادق ملتجايي فريد 2، محمد سعادتی 3، سید مهدی یحیایی 4، پرویز اسدی 5، محمد رضا نریمانی 6، معصومه دادستان 7، حمیده پیری 8، مهدی نوری 9،
  • تاریخ دریافت 1392/09/03
  • تاریخ پذیرش 1392/10/30
  • تاریخ انتشار 1392/12/20
زمينه و اهداف: بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار تکنيکي مناسب براي مشارکت و همکاري مديران ارشد و ساير کارکنان براي تامين محيطي ايمن در بيمارستان ها مي باشد. اين مطالعه با هدف ارزيابي بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار انجام گرفته در بيمارستان شهيد محلاتي تبريز در سال 1391 انجام گرفت.

مواد و روش ها
: اين مطالعه بصورت تلفيقي (کمي و کيفي) انجام گرفت. تمامي صورتجلسات بازديدهاي مديريتي ايمني برگزار شده در بيمارستان شهيد محلاتي در سال 1391 به روش محتوايي تحليل شده و اثربخشي اقدامات صورت گرفته با فرم محقق ساخته مورد ارزيابي قرار گرفت.

يافته ها
: در مجموع 31 بازديد مديريتي انجام گرفته، 236 مشکل در خصوص ايمني شناسايي شده است. اقدامات اصلاحي انجام گرفته منجر به رفع کامل 75% از موارد شده و تنها درخصوص 10% از موارد اقدامي صورت نگرفته است.

بحث ونتيجه گيري
: بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار روشي مفيد براي نشان دادن تعهد مديريت ارشد به ايمني و جلب همکاري ساير کارکنان براي رفع مشکلات ايمني مي باشد.


بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیماراعتبار بخشیمدیریت خطر
873
492
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423