بررسی وضعیت مناطق زلزله زده و شرح اقدامات صورت گرفته در راستای کنترل بیماریهای واگیر و غیر واگیر در زلزله سال 91 آذربایجان
دوره چهارم (1392) , شماره سوم English Article
محیط زیست و سلامت
فرید غریبی 1، احمد کوشا 2، محسن فرج اله بيک نوري 3، سمیه روحانی مجد 4،
  • تاریخ دریافت 1392/06/07
  • تاریخ پذیرش 1392/08/16
  • تاریخ انتشار 1392/09/25
زمینه و اهداف: سیاره ما همواره دست خوش تغییراتی است که می توانند حیات انسان را با خطرات جدی مواجه سازند و زمین لرزه یکی از این تهدیدات است که اهمیت روزافزون یافته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت مناطق زلزله زده و شرح اقدمات صورت گرفته در راستای کنترل بیماری های واگیر و غیر واگیر در زلزله سال 91 آذربایجان به انجام رسید.

مواد و روش ها
: این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی می باشد که داده های آن توسط کارشناسان مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی در رابطه با انواع بیماری ها و نیز اقدامات کنترلی مرتبط، گردآوری و تحلیل گردید. پژوهشگران همچنین نقاط قوت و ضعف تیم های چهارگانه از دیدگاه اعضاء و مسئولین آنها را بصورت کیفی و با استفاده از روش مصاحبه بررسی و نتایج گزارش نمودند.

یافته ها
: یافته های بدست آمده نشان می دهد که وضعیت اقدامات بهداشت محیط و بیماری های روانی در حد مناسب، و وضعیت بیماری های واگیر و غیر واگیر در حد قابل قبول می باشد. نقاط قوت عملکرد تیم های بهداشتی شامل ارزیابی و پاسخ سریع به زلزله و پایش مداوم وضعیت می باشد درحالی که نقاط ضعف عمده عملکرد آنها شامل عدم هماهنگی و سازماندهی کافی نیروها بوده است.

بحث و نتیجه گیری
: نتایج این پژوهش گویای آن است که فعالیت های صورت گرفته به  منظور پاسخ به زلزله آذربایجان در راستای کنترل بیماری ها و پیشگیری از وقوع همه گیری ها از اثربخشی کافی برخوردار بوده و تجربه یاد شده می تواند الگوی مناسبی برای پاسخ به زلزله و بحران ها در عرصه های مشابه باشد.

زلزلههمه گیریکنترلآذربایجان شرقی
854
612
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423