تخصیص منابع مالی دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛ مطالعه کیفی
دوره چهارم (1392) , شماره سوم English Article
اقتصاد سلامت
علی جنتی 1، اسماعیل عافیان 2، شبنم ایزدی 3،
  • تاریخ دریافت 1392/07/13
  • تاریخ پذیرش 1392/08/20
  • تاریخ انتشار 1392/09/25
زمینه و اهداف: با توجه به پیچیدگی بررسی تخصیص منابع، مسئله شیوه تخصیص منابع مالی مراقبت های بهداشتی و درمانی به شیوه ای دقیق و منصفانه موضوع بحث ها و تصمیمات گروهی بوده است. از اینرو در این تحقیق برآنیم تا با بررسی شیوه تخصیص منایع مالی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نقاط ضعف و قوت آنرا شناسایی کنیم.

مواد و روش ها
: مطالعه حاضر یک بررسی توصیفی، کیفی، مقطعی می باشد که به روش بحث گروهی متمرکز نظرات کلیه کارشناسان و مدیران درگیر در تخصیص منابع مالی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گردآوری شده است و در آن کلیه عوامل و آیتم های تأثیرگذار بر تخصیص  منابع مالی در بخش های مختلف دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته است.

یافته ها
: نتایج مطالعه نشان می دهد که در سطح دانشگاه به جز بخش بهداشت که از چک لیست های مدون و فرموله برای تخصیص برخوردار است در سابر بخش ها هیچ آیتم روشن و شفافی برای تخصیص منابع مالی وجود ندارد و  با وجود تاکید در برنامه چهارم توسعه بر بودجه ربزی عملیاتی عملاً قیمت تمام شده خدمات نقشی در تخصیص منابع مالی ندارد.

بحث و نتیجه گیری
: با توجه به شیوه قضاوتی و شهودی تخصیص منابع و نداشتن متد مستند و فرموله در اکثر بخش ها، تدوین الگوی مناسب و علمی مبتنی بر شواعد تخصیص منابع مالی در دانشگاه می تواند جهت بهبود کارآیی و عدالت در تخصیص، مؤثر باشد.
تخصیصمنابع مالیسلامتدانشگاه
1395
1024
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423