بررسي رابطه بين « گوش دادن مؤثر» و« درک و ارسال پيام» با مديريت تعارض در بين مديران مدارس ابتدايي شهر اردبيل سال 1392
دوره ششم (1394) , شماره اول English Article
بهداشت عمومی
شهین تقوی نژاد امین 1، شبنم ایزدی 2، یوسف نامور 3، عادل زاهد بابلانی 4،
  • تاریخ دریافت 1394/01/20
  • تاریخ پذیرش 1394/02/30
  • تاریخ انتشار 1394/03/15
زمينه و اهداف: مقاله حاضر به بررسي رابطه بين مهارت هاي ارتباطي «گوش دادن مؤثر» و« درک و ارسال پيام» مديران با مديريت تعارض در مدارس ابتدايي شهر اردبيل پرداخته است.
 مواد و روشها: اين مطالعه يک مطالعه توصيفي، از نوع همبستگي بود. جامعه آماري پژوهش را مديران مدارس ابتدايي شهر اردبيل که طبق آمار اداره آموزش و پرورش شهر اردبيل (150) نفر بود، تشکيل داد. از اين تعداد 106 نفر با استفاده از جدول گرجسي مورگان به طور تصادفي و با روش نمونه گيري طبقه اي انتخاب شدند. اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه مهارتهاي ارتباطي جرابک و پرسشنامه مديريت تعارض رابينز جمع آوري شد. پايايي پرسشنامه مهارتهاي ارتباطي مديريت تعارض به احتساب آلفاي کرونباخ به ترتيب 82/. و 95/0 تعيين گرديد. داده ها با استفاده از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي (آزمون همبستگي پيرسون، t تک نمونه اي و رگرسيون چند متغيري) تجزيه و تحليل شد.
 يافته ها: نتايج به دست آمده بر اساس ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که رابطه مهارتهاي ارتباطي (گوش دادن مؤثر، درک و ارسال پيام) با راهبردهاي مديريت تعارض (عدم مقابله، کنترل، راه حل گرايي) مثبت و معنا دار مي باشد.
بحث و نتيجه گيري: مهارت هاي ارتباطي گوش دادن مؤثر پيش بيني کننده مهارت هاي حل تعارض مي باشد و همچنين مهارت هاي ارتباطي درک و ارسال پيام توان پيش بيني مديريت تعارض را از ديدگاه مديران ندارد.
مهارتهای ارتباطیگوش دادن موثرمدیریت تعارضمدیران مدارس ابتدایی
1046
774
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423