مروری کوتاه بر ضریب تأثیر مجلات؛ اهمیت و عیوب
دوره چهارم (1392) , شماره دوم English Article
اطلاعات سلامت و کتابداری پزشکی
مسعود عیسی خواجه لو 1، وحیده زارع گاوگانی 2،
  • تاریخ دریافت 1392/03/07
  • تاریخ پذیرش 1392/05/14
  • تاریخ انتشار 1392/06/30

​امروزه در محافل دانشگاهی مفهوم ضریب تأثیر (Impact Factor) یکی از مباحث رایج محسوب می شود. همه کسانی که در وادی نشر آکادمیک و پژوهش علمی وارد می شوند خواسته و ناخواسته در مرحله انتشار گزارش آثار و پزوهش های علمی خود با اسامی و برچسب هایی مواجه می شوند که نشان دهنده کیفیت و اعتبار منبعی است که باید مقاله یا گزارش علمی در آن چاپ شود. در عین حال یک سردرگمی و شکاف اطلاعاتی هم بین دانشگاهیان دیده می شود. نگرانی ها و سؤالاتی از قبیل اینکه IF چیست؟ آیا فلان مجله IF دارد؟ IF مجله چند است؟ از کجا IF مجله را پیدا کنم؟ مقاله من در مدلاین چاپ شده است اما نمی دانم IF آن چند است. برای همین لازم دیدیم در این مقاله موضوع ضریب تأثیر مجله ها، پیدایش آن، اهمیت و ضرورت آن، انواع آن، نقص و عیوب آن را بنویسیم تا شاید پژوهشگرانی که با چنین سؤالاتی مواجه اند پاسخ خود را بیابند و در نشر محصولات ذهنی و علمی خود مورد استفاده قرار دهند.


ضریب تاثیر مجلاتگزارش استنادی مجلاترتبه بندی صفحات گوگلشاخص نمایه اسکاپوس
730
496
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423