زیرساخت ها و منابع لازم جهت اجرای اعتبار بخشی در ایران از دیدگاه مدیران ارشد بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی تبریز و اردبیل
دوره چهارم (1392) , شماره دوم English Article
مدیریت در سیستم سلامت
جعفر صادق تبریزی 1، صابر اعظمی آغداش 2، لیلا عبدالهی 3، امین دائمی 4، خدیجه یاری فرد 5، سمانه ولیزاده 6، علی اکبر ابهری 7، محمد سعادتی 8، ندا کبیری 9، بتول ندیمی 10،
  • تاریخ دریافت 1392/02/28
  • تاریخ پذیرش 1392/05/30
  • تاریخ انتشار 1392/06/30
زمینه و اهداف: برای انجام موفق برنامه ی اعتباربخشی داشتن منابع و زیر ساختهای مناسب امري ضروری می باشد، بنابراین این مطالعه در نظر دارد وضعیت منابع و زیرساختهای مورد نیاز اجرای برنامه اعتباربخشي را بررسی نماید.

مواد و روش ها
: این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی بوده که در پاییز سال 1390 در دانشگاه های علوم پزشکی تبریز و اردبیل انجام گرفته است. 150 نفر از مدیران ارشد این دو دانشگاه با روش سرشماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن به روش کتابخانه ای و پایایی آن به روش دو نیم ساختاری تائید شده بود (α=89.4) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از SPSS16 انجام گرفت.

یافته ها:
در این مطالعه 123 نفر (%82) پرسشنامه ها را تکمیل کرده بودندکه میانگین سابقه کاری آنها 16.88 سال بود. در میان پاسخ دهندگان از لحاظ میزان تحصیلات، مدرک کارشناسی با 66% بیشترین میزان را تشکیل می داد. از دیدگاه80% افراد شرکت کننده، فرهنگ سازمانی و منابع مالی جهت اجرای اعتباربخشی ناکافی می باشد، همچنین 54% از افراد میزان حمایت مدیران ارشد و 77% آنها نیز میزان اطلاعات لازم برای اجرای اعتباربخشی در بیمارستانها را در حد پایین گزارش نموده اند. از نظر 55% شرکت کنندگان امکان موفقیت اجرای برنامه اعتبار بخشی در بیمارستان ها بالاتر از حد متوسط می باشد.

بحث و نتیجه گیری:
در اجرای موفق اعتباربخشی، افزایش توجه مسؤلین به تامین مالی و فرهنگ سازی ضروری به نظر می رسد. همچنین نتایج این پژوهش، نیاز به آموزش چگونگی اجرای اعتباربخشی در بیمارستان ها و نیز ضرورت جهت دهی به توانایی های بالقوه نیروی انسانی را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر بیان می کند.

زیرساختمنابعمدیران ارشدبیمارستاناعتبار بخشی
1403
1016
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423