سیمای کیفی آب های آشامیدنی شهرستان ارومیه از نظر سلامت
دوره چهارم (1392) , شماره دوم English Article
محیط زیست و سلامت
محمد مسافری 1، آیدا اجلالی 2، جلیل نظری 3،
  • تاریخ دریافت 1392/03/18
  • تاریخ پذیرش 1392/05/09
  • تاریخ انتشار 1392/06/30
زمینه و اهداف: کیفیت آب آشامیدنی تأثیر بسزایی در سلامت شهروندان دارد و مقایسه آن با استانداردهای موجود و اطلاع از حدود مجاز می تواند اطلاعات مفیدی را در راستای حفظ سلامت جامعه ارائه نماید. در مقاله حاضر وضعیت کیفی آب های شرب مصرفی در شهرستان ارومیه مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است.

مواد و روش ها
: نتایج مربوط به آنالیز آب شرب  شهر ارومیه و روستاهای آن مشتمل بر 182 آنالیز انجام شده در سال 1391 و 1392 از مرکز بهداشت استان تهیه و پس از ورود به نرم افزار SPSS مورد آنالیزهای روتین آماری قرار گرفته و با استاندارد ملی مقایسه گردید.

یافته ها: سختی آب های شرب ارومیه از 100 میلی گرم بر لیتر تا 1040 کربنات کلسیم و بطور میانگین 144±309 میلی گرم بر لیتر متفاوت است که نشان دهنده آب های سبک تا خیلی سخت است. از نظر املاح محلول مقادیر اندازه گیری شده از 103 تا 1900 میلیگرم بر لیتر و بطور متوسط 287±366 ملیگرم بر لیتر می باشد. در مورد فلوراید که از نظر سلامت دارای اهمیت می باشد، مقادیر از صفر تا 1.5 میلیگرم بر لیتر و بطور میانگین 0.23±0.21 میلیگرم بر لیتر متفاوت است. در مورد کدورت در 44% نمونه های آنالیز شده کمتر از NTU 0.5، در 34% بین 0.5 و 1 و در 22% بالای NTU 1 بود.

بحث و نتیجه گیری
: در مقایسه با استانداردها ملی و بین المللی آب شرب در برخی از نواحی شهرستان ارومیه مقادیر بعضی از پارامترهای کیفی آب شرب مطابق با حدود مجاز نبوده و لازم است اقدام اصلاحی در این خصوص صورت گیرد. با این حال در مجموع کیفیت فیزیکو شیمیایی آب های بررسی شده برای شرب مناسب می باشد.

آب آشامیدنیکیفیتسختیفلورایدارومیه
1124
577
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423