ارزیابی تأثیر وضعیت اقتصادی بر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مردم در زمینه بازیافت پسماند: مطالعه موردي شهر تبریز
دوره چهارم (1392) , شماره دوم English Article
محیط زیست و سلامت
فرزانه بقال اصغری 1، محمد مسافری 2،
  • تاریخ دریافت 1392/02/30
  • تاریخ پذیرش 1392/04/07
  • تاریخ انتشار 1392/06/30
زمینه و اهداف: ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺰء جدایی ناپذیر زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. يكي از مهمترين استراتژي ها بعد از كاهش توليد در مديريت مواد زائد جامد، بازيافت مواد زائد جامد بوده كه داراي منافع اقتصادي و زيست محيطي قابل توجه مي باشد. هدف از این تحقیق بررسي تأثیر وضعیت اقتصادی بر ميزان آگاهي، نگرش و تمایل به مشارکت شهروندان در خصوص بازیافت پسماند می باشد.

مواد و روش ها:
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ توصيفي-مقطعي بوده که در سال 1391 در 3 منطقه مختلف شهر تبریز، مناطق با سطوح درآمد بالا، متوسط و پایین اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و اﺑﺰار ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳشنامه ﺑﻮد. ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ 450 ﻧﻔﺮ(از هر منطقه 150 نفر) بوده که در نهایت نتایج با استفاده از نرم افزارهای Excel وSPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

یافته ها: نتايج بررسي نشان مي دهد كه اكثريت مردم شهر تبریز در زمينه مواد زائد و امر بازیافت از اطلاعات نسبتًا مناسبي برخوردار هستند بطوریکه میانگین آگاهی، نگرش و عملکرد مردم در مناطق مختلف به ترتیب 86.8% ، 75.6% و 59% بوده و در این زمینه ارتباط معنی داری در سه منطقه مختلف مورد بررسی وجود نداشت (0.05
بحث و نتیجه گیری
: نتایج مطالعه بازگو کننده آمادگي جامعه جهت پذيرش اصلاحات و اعمال مديريت پسماند شهري در زمینه بازیافت می باشد. لذا در صورت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي مسئول (ﻣﺜﻞ ﺷﻬﺮداري، ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و...) ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان، برنامه بازیافت با موفقیت بیشتر قابل اجرا خواهد بود.

آگاهینگرشپسماندبازیافتتبریز
760
519
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423