ارزشیابی فرایند مراقبت از دانش آموز در مراکز بهداشتی درمانی شهری، روستایی و خانه بهداشت شهرستان تبریز به روش رصد کردن
دوره چهارم (1392) , شماره دوم English Article
کیفیت در ارائه خدمات سلامت
جعفر صادق تبریزی 1، ندا کبیری 2، علی اکبر ابهری 3، امین دائمی 4، محمد سعادتی 5، لیلا عبدالهی 6، خدیجه یاری فرد 7،
  • تاریخ دریافت 1392/04/19
  • تاریخ پذیرش 1392/05/23
  • تاریخ انتشار 1392/06/30
زمینه و اهداف: رصد کردن یا Tracer Methodology یکی از روش های جدید ارزشیابی است که هدف آن ارزشیابی سیستم و فرایند ارائه مراقبت، درمان و خدمات یک سازمان بهداشتی و درمانی می باشد. این مطالعه با هدف ارزشیابی فرایند مراقبت از دانش آموز درشهرستان تبریز به روش Tracer Methodology انجام گرفت.

مواد و روش ها
: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی می باشد که در پاییز سال 1391 انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل تمام دانش آموزان تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان تبریز، و نمونه مورد مطالعه شامل 1 مرکز بهداشتی و درمانی شهری، 1 مرکز بهداشتی و درمانی روستایی، 1 خانه بهداشت و 1 مدرسه در شهر و روستا می باشند که به روش نمونه گیری راحت انتخاب شدند. همچنین تمام فرایندهای پیچیده و مشکل دار جهت بررسی انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه، مشاهده، و بررسی اسناد و مدارک در سه مرکز ذکر شده جمع آوری شده و با استانداردهای موجود مقایسه شدند.

یافته ها
: فرایند مراقبت از دانش آموز در خانه بهداشت 77% امتیاز، در مرکز بهداشتی و درمانی روستایی 90% امتیاز و در مرکز بهداشتی و درمانی شهری 83% از امتیاز کل را کسب کرد. یافته ها نشان داد بیشترین نقص در فرایند مورد ارزشیابی مربوط به مستندسازی می باشد.

بحث و نتیجه گیری
: نتایج ارزشیابی حاکی از آن است که فرایند مراقبت از دانش آموز در سطح قابل قبولی ارائه می گردد و نواقصات موجود نیز با برنامه ریزی صحیح می تواند رفع شود. همچنین Tracer Methodology می تواند به عنوان روش مناسبی برای ارزشیابی فرایند در سطوح مختلف بکار برده شود.
ارزشیابیمراقبت از دانش آموزتبریزTracer Methodology
919
584
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423