شيوع آلودگي به شپش سر و عوامل مؤثر بر آن (شهرستان بناب 93-1392)
دوره ششم (1394) , شماره اول English Article
محیط زیست و سلامت
حکیمه کبیری 1، سعید دستگیری 2، مهستی علیزاده 3،
  • تاریخ دریافت 1394/01/29
  • تاریخ پذیرش 1394/02/30
  • تاریخ انتشار 1394/03/15
زمينه و اهداف: پديکلوزيس (آلودگي به شپش سر) يکي از بيماري هاي انگلي انسان است که انتشار جهاني دارد. آلودگي به شپش سر در مراكز تجمعي مانند مدارس، پادگان ها و خوابگاه ها به وفور ديده مي شود. اما در مدارس، به ويژه ابتدايي دخترانه در حد قابل توجهي بوده است. آلودگي شپشي ايجاد مشکلات بهداشتي و آثار سوء رواني و فشارهاي اجتماعي مي نمايد. اين شرايط ممکن است موجب افت تحصيلي دانش آموزان شود. اين مطالعه به منظور بررسي شيوع آلودگي به شپش سر و عوامل مؤثر بر آن در دانش آموزان مدارس ابتدايي دخترانه شهرستان بناب، استان آذربايجانشرقي در سال 1393 انجام شد.

 مواد و روشها
: اين مطالعه به صورت مقطعي بر روي 3757 نفر از دانش آموزان دختر مدارس ابتدايي شهرستان بناب به روش تمام شماري انجام گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه و معاينه موي سر از نظر آلودگي به شپش جمع آوري شدند و با آزمون آماري كاي اسكور مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

يافته ها:
در بين 3757 دانش آموز مورد بررسي، 106 فرد آلوده به پديکلوزيس شناسايي شد. اين مطالعه نشان داد که 2.82 درصد از دانش آموزان دختر مدارس ابتدايي به شپش سر آلوده اند. شيوع پديکلوزيس با متغيرهايي مانند وجود حمام، استفاده از وسايل شخصي، ميزان تحصيلات والدين، رعايت بهداشت فردي و شغل پدر ارتباط معني دار را نشان داد (0.05 >p). با اين حال ارتباط ميان شيوع پديکلوزيس و متغير پايه هاي تحصيلي معنا دار نبود.

بحث و نتيجه گيري
: يافته هاي فوق نشان دهنده ي نقش آگاهي والدين و نقش رعايت بهداشت فردي دانش آموزان در کاهش ابتلا به شپش سر در مدارس ناحيه مورد مطالعه است.
شپش سرشیوعدانش آموزان ابتداییشهرستان بناب
1400
1098
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423