میزان رضایت بیمار از خدمات تغذیه ای بیمارستانهای آموزشی درمانی شهر تبریز
دوره چهارم (1392) , شماره دوم English Article
بهداشت عمومی
معصومه قلیزاده 1، مدینه مصطفی نژاد 2، علی جنتی 3، بهمن احدی نژاد 4، رحیم خدایاری زرنق 5،
  • تاریخ دریافت 1392/02/15
  • تاریخ پذیرش 1392/04/30
  • تاریخ انتشار 1392/06/30
زمینه و اهداف: تحقيقات نشان مي دهد كه بخش تغذيه به عنوان يكي از اركان سلامت بيماران در بيمارستان ها ناديده گرفته شده و يا نقش كم رنگي در فرآيند درمان داشته است. این مطالعه با هدف بررسی ميزان رضايت بيماران از خدمات تغذيه اي بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تبريز انجام گرفته است.

مواد و روش ها
: مطالعه ای توصيفي مقطعی بوده که جامعه آماری آن شامل بیمارستان های آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه و نمونه تعداد 314 تخت بود. ابزارجمع آوری داده ها پرسشنامه 15 سئوالی محقق ساخته بود که براساس طیف لیکرت تنظيم شده بود. روائی آن با بهره گیری از نظرات متخصصین امر و پایائی آن از طريق آزمون آلفاي كرانباخ 0.91 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تی یک نمونه ای و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.

یافته ها
: حداقل رضایت بیماران از خدمات تغذیه ای شامل؛ توجه به نظرات بيماران در جهت بهبود غذا، كمك كاركنان در مواقع غذا خوردن، تأثير غذا در بهبود وضعيت بيماري، تميزي و ظاهر ظروف غذا، رعايت موازين بهداشتي توسط كاركنان توزيع¬كننده غذا و نحوه برخورد و رفتار این كاركنان می باشد. همچنين یافته ها نشان داد که بین بیمارستان های مختلف از نظر میزان رضایت تفاوت معنی دار وجود داشته (P 0.05) ولی بين رضايتمندي و جنسیت، محل سكونت، شغل و تحصيلات رابطه معني داري وجود نداشت.

بحث و نتیجه گیری
: لازم است مدیران بیمارستان ها، اقداماتی در جهت افزایش آگاهی پرسنل خدمات غذایی در رابطه با بهداشت و کیفیت غذا، افزایش تعداد کارشناسان تغذیه و حضور فعال تر آنها در بالین بیماران و دادن حق انتخاب به بیماران انجام دهند.

بیمارستانرضایتمندیخدمات تغذیه ایبیمارتخت فعال
1356
693
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423