بررسي کيفيت فني مراقبت هاي دوران بارداري در مجتمع سلامت شهيد چمران شهر تبريز - سال 1393
دوره ششم (1394) , شماره دوم English Article
کیفیت در ارائه خدمات سلامت
حسن الماس پور خانقاه 1، رویا حسن زاده 2، گیسو علیزاده بی پناه 3، رقیه علی بابایی 4، لیلا دشمنگیر 5،
  • تاریخ دریافت 1394/03/01
  • تاریخ پذیرش 1394/05/07
  • تاریخ انتشار 1394/06/15
زمينه و اهداف: کيفيت فني يکي از ابعاد مهم کيفيت در خدمات سلامت مي باشد. کيفيت فني آن چيزي است که مشتري دريافت مي کند؛ در مقايسه با آن چيزي که بر اساس شواهد علمي به عنوان استاندارد خدمت معرفي شده است. هدف از مطالعه حاضر ارزيابي کيفيت فني مراقبت هاي دوران بارداري بر اساس استانداردهاي وزارت بهداشت و درمان از ديدگاه زنان باردار در مجتمع سلامت شهيد چمران شهر تبريز مي باشد.

مواد و روش ها
: مطالعه حاضر يک مطالعه توصيفي مقطعي با استفاده از مدل CQMH (Comprehensive Quality Measurement of Health care) مي باشد. حجم نمونه مورد بررسي شامل 30 نفر از مادران باردار مراجعه کننده به مجتمع سلامت شهيد چمران بود که به روش تصادفي ساده انتخاب شده بودند. ابزار جمع آوري داده پرسشنامه استانداردي بود که روايي آن قبلاً بررسي شده و پايايي آن نيز با آلفاي کرونباخ 0.952 تأييد شده بود.

يافته ها:
يافته هاي مطالعه نشان مي دهد که در قسمت معاينات باليني، بيشترين ميزان تطابق با استاندارد، مربوط به معاينه زنان و شنيدن صداي قلب جنين (16.7 %) مي باشد. در قسمت آموزش مراقبت هاي دوران بارداري، بيشترين ميزان تطابق با استاندارد، مربوط به آموزش بهداشت دهان و دندان ( 6.8 %) مي باشد که 80 % کمتر از استاندارد و 13.3% بيشتر از استاندارد است. همچنين اين يافته ها نشان مي دهد که آموزش درباره خون ريزي و لکه بيني 90% کمتر از استاندارد انجام مي گيرد. در قسمت سوم مطالعه که مربوط به تجويز مکمل هاي دارويي مي باشد، نتايج به دست آمده نشان دهنده اين است که تجويز بيش از حد استاندارد مربوط به اين قسمت صورت گرفته است. در قسمت خدمات پاراکلينيک بيشترين ميزان تطابق با استاندارد مربوط به تعداد آزمايش خون (50 %) مي باشد که 6.7 % کمتر از استاندارد و 43.3% بيشتر از استاندارد مي باشد.

بحث و نتيجه گيري:
بخش قابل توجهي از اظهارات مادران باردار نشان دهنده استفاده کمتر (Under Use) و بيشتر از حد استاندارد (Over Use) مي باشد که نشانگر فرصت مناسب براي بهبود و ارتقاي کيفيت مراقبت هاي دوران بارداري بر اساس استانداردهاي وزارت بهداشت مي باشد. بر اساس استانداردها دو حيطه معاينات باليني و آموزش مراقبت هاي دوران بارداري در وضعيت نامناسب قرار دارد که نيازمند مطالعاتي با حجم نمونه بيشتر و انجام مداخلات مناسب بر اساس نتايج به دست آمده مي باشد.
کیفیت فنیمراقبتهای بارداریارتقای کیفیتاستفاده کمتر از حد استاندارداستفاده بیشتر از حد استاندارد
1092
668
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423