بررسي ميزان تحول پذيري سازماني و تأثير آن بر تعهد کارکنان نسبت به تغيير سازماني بيمارستان شهداي تبريز
دوره ششم (1394) , شماره دوم English Article
مدیریت در سیستم سلامت
رامین قاسمی 1، جعفر بیک زاد 2،
  • تاریخ دریافت 1394/03/05
  • تاریخ پذیرش 1394/03/23
  • تاریخ انتشار 1394/06/15
زمينه و اهداف: هدف از پژوهش حاضر ارزيابي ميزان تحول پذيري سازماني و تأثير آن بر تعهد کارکنان نسبت به تغييرسازماني بيمارستان شهداي تبريز است.

مواد و روش ها
: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي و از حيث روش، توصيفي و همبستگي است. جامعه آماري پژوهش تمامي کارکنان بيمارستان شهداي تبريز مي باشد که تعداد آن ها 279 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه اي، طبق رابطه کوکران 162 نفر انتخاب شدند. به منظور تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده در سطح توصيفي، جدول هاي توزيع فراواني و درصد پاسخ هاي مربوط به هر يک از سؤالات و نمودارهاي ستوني و در سطح استنباطي براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از آزمون t تک گروهي، گلموگروف- اسميرنف،  r پيرسون و رگرسيون دو متغيره استفاده شده است.

يافته ها
: ميانگين تحول پذيري سازماني در بيمارستان شهداي تبريز در حد بالاتر از متوسط است. تقريباً 23 درصد تغييرات در تعهد کارکنان نسبت به تغيير سازماني، توسط تغييرات در تحول پذيري سازماني تبيين مي گردد. يک واحد افزايش در تحول پذيري سازماني باعث 0.256 واحد افزايش در تعهد کارکنان نسبت به تغيير سازماني در بيمارستان شهداي تبريز مي شود. پس مي توان نتيجه گرفت که مدل رگرسيوني اين آزمون از لحاظ آماري معني دار مي باشد.

بحث و نتيجه گيري
: نتايج اين پژوهش نشان داد که ميانگين تحول پذيري سازماني در بيمارستان شهداي تبريز در حد بالاتر از متوسط است و تغييرات در تعهد کارکنان نسبت به تغيير سازماني، توسط تغييرات در تحول پذيري سازماني تبيين مي گردد.

تحول پذيري سازمانيتعهد کارکنانتغییر سازمانیبیمارستان شهدای تبریز
951
646
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423