مروری بر بیماری کروناویروس (کووید-19) و آنچه دربارة آن شناخته شده است.
دوره یازدهم (1399) , شماره اول English Article
اپیدمیولوژی و بار بیماریها در سیستم سلامت
سارا طاهری 1،
  • تاریخ دریافت 1398/10/25
  • تاریخ پذیرش 1398/11/15
  • تاریخ انتشار 1399/01/01
اپیدمی و مهار ویروس جدید خانوادة کرونا ویروس در حال تبدیل شدن به یک بحران سلامت در دنیا است. هنوز جنبه های مختلف ویروس برای مردم ناشناخته است. این مطالعه قصد دارد جنبه های عمومی این ویروس را معرفی کند.
این مطالعه یک مرور نقلی است که با استفاده از کلیدواژه های COVID-19 و New Coronavirus 2019 به مرور متون قابل دسترس پرداخته است. مقالات منتشرشده از تاریخ 1/1/2020 تا 3/3/2020 بررسی شد. در جستجو عمدتاً از PubMed و Google Scholar استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات زمینه از جستجوی آزاد در موتور جستجوی Google بهره گرفته شده است. جنبه های شیوع، کنترل و پیشگیری بیماری مورد بررسی و ارائه گردید.
این پژوهش نشان داد که راه های انتقال ویروس کووید- 19 از راه قطرات تنفسی و تماس مستقیم با ترشحات حاوی ویروس است. از علل شیوع بی رویه و شگفت آور این بیماری می توان به دوره ی نهفتگی زیاد عامل آن و نحوة انتقال آن در همین دوره های بدون علامت، خفیف و یا پیش از ظهور بیماری اشاره کرد. همچنین طبق این پژوهش علائم این ویروس در افراد دارای بیماری های مزمن مانند بیماری های قلبی و عروقی، دیابت، سرطان، فشارخون بالا و بیماری های تنفسی مزمن شدیدتر بروز می کند و درصد خطر این ویروس با افزایش سن افزایش می یابد و هنوز درمانی قطعی برای آن کشف نشده است.
نتایج تحقیق نشان داد که همه گیری (Epidemic) این ویروس جدید به مدت 3 ماه ادامه خواهد داشت و با توجه به روش های پیشگیری و مدیریت عوامل مؤثر در انتقال آن، می توان از ابتلا به آن پیشگیری کرد. لازم به ذکر است که راه های پیشنهادی برای درمان این بیماری نیز در حال تحقیق و آزمایش است.
در حال حاضر تنها راه کنترل بیماری کروناویروس 19 رعایت بهداشت فردی، بالا بردن ایمنی بدن و خودداری از تجمع در مکان های پرجمعیت است.
شیوعپیشگیری و کنترلکروناویروس جدیدکووید-19اپیدمیولوژی
268
73
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423