پیش‌بینی استرس شغلی بر اساس سرمایه‌ روان‌شناختی و عملکرد شغلی در پرستاران بیمارستان‌های شهر کرمانشاه
دوره دهم (1398) , شماره چهارم English Article
پیشگیری از بیماریها
بیتا شلانی 1، اکرم آبباریکی 2، سعید صادقی 3،
  • تاریخ دریافت 1398/03/23
  • تاریخ پذیرش 1398/08/30
  • تاریخ انتشار 1398/10/10
زمینه و اهداف: استرس شغلی در پرستاران یکی از مسئله‌های مهم قرن حاضر است که بسیاری از تحقیقات به بررسی عواملی پرداخته‌اند که با این متغیر، در ارتباط می‌باشند. هدف این پژوهش پیش¬بینی استرس شغلی بر اساس سرمایه روان‌شناختی و عملکرد شغلی پرستاران است.

مواد و روش ها: جامعه آماری این پژوهش توصیفی- همبستگی شامل تمام پرستاران شهر کرمانشاه در سال 1395 بود که تعداد 152 پرستار به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استرس شغلی استاینمتز، سرمایه روان‌شناختی، و عملکرد شغلی پاترسون استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان با کمک نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 22 استفاده شد.

یافته‌ها: بین متغیرهای سرمایه‌روان‌شناختی و استرس شغلی (05/0> P) و سرمایه‌روان‌شناختی و عملکرد شغلی رابطه معنی‌دار وجود دارد (001/0>P). مدل کلی نشان داد که این دو متغیر با همدیگر قادر به پیش‌بینی استرس شغلی پرستاران می‌باشد (05/0> P) و سرمایه روان‌شناختی به تنهایی قادر به پیش بینی استرس شغلی می‌باشد (05/0< P)، در حالی‌که عملکرد شغلی به تنهایی توانایی پیش بینی¬کنندگی استرس شغلی را ندارد (05/0< P).

نتیجه‌گیری: براساس این یافته‌ها، پرستارانی که سرمایه‌روان‌شناختی غنی‌تری داشته باشند استرس کمتری را تجربه می‌کنند.


استرس شغلیپرستارانسرمایه روانشناختیعملکرد شغلیامیدتاب آوریخوش بینیخودکارآمدی
147
123
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423