تحلیل روند عملکرد درمان مستقیم و غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی طی 25 سال گذشته با استفاده از تصمیم‌گیری‌ چند‌ شاخصه‌ پویا و بررسی همبستگی میان آن‌ها
دوره دهم (1398) , شماره چهارم English Article
مدیریت در سیستم سلامت
عباس جهانگیری 1، محمد جهانگیری 2،
  • تاریخ دریافت 1398/01/29
  • تاریخ پذیرش 1398/08/06
  • تاریخ انتشار 1398/10/10
زمینه و اهداف: سازمان تأمین اجتماعی خدمات درمانی را به دو شیوه‌ی مستقیم و غیرمستقیم به بیمه‌شدگان ارائه می‎دهد. هدف از این تحقیق تحلیل روند عملکرد درمان مستقیم و غیرمستقیم این سازمان طی 25 سال گذشته و بررسی همبستگی میان آن‌ها بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‎ی توصیفی که داده‌های مورد نیاز با مراجعه به وبسایت سازمان تأمین اجتماعی به دست آمد، روند عملکرد درمان مستقیم و غیرمستقیم آن سازمان طی 25 سال گذشته (1372 تا 1396) با استفاده از تصمیم‌گیری چند شاخصه پویا با درنظرگیری هر سال به عنوان یک گزینه و 21 شاخص کلیدی که وزن هرکدام با استفاده از روش آنتروپی مشخص شد به کمک نرم افزار Excel 2010 مورد تحلیل قرار گرفت و با استفاده از SPSS16 ضریب همبستگی پیرسون بین عملکرد درمان مستقیم و غیرمستقیم محاسبه شد.

یافته‎ها: روند عملکرد هر دو نوع درمان تا سال 1386 افزایشی و پس از آن درمان مستقیم روندی کاهشی اما درمان غیرمستقیم تا سال 1392 روندی کاهشی و پس از آن روندی افزایشی داشته است. ضریب همبستگی پیرسون تا سال 1392 برابر 0/912 با P-value≤0/05 و از سال 1392 به بعد برابر 0/991  با P-value≤0/05 محاسبه شد که بیانگر وجود ارتباط مستقیم، قوی و معناداری بین عملکرد درمان مستقیم و غیرمستقیم تا سال 1392 و ارتباط قوی، معنادار و معکوسی بین آن‌ها از سال 1392 به بعد بود.

نتیجه‎گیری: با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده‎ها به نظر می‎رسد راهبرد جدید سازمان تأمین اجتماعی ارائه بیشتر خدمات درمانی به شیوه‎ی غیرمستقیم از طریق خرید خدمات درمانی از بخش‌های دولتی و خصوصی بوده است.
سازمان تأمین اجتماعیدرمان مستقیمدرمان غیر مستقیمتصمیم گیری چند شاخصه پویاعملکرد
102
108
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423