کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر در کتابخانه های پزشکی
دوره چهارم (1392) , شماره اول English Article
اطلاعات سلامت و کتابداری پزشکی
آمنه داداشی مهربانی 1، لیلا میرزاپور 2، مینا محمدی 3، وحیده زارع گاوگانی 4،
  • تاریخ دریافت 1392/01/25
  • تاریخ پذیرش 1392/02/20
  • تاریخ انتشار 1392/03/30

کتابخانه یک ارگانیسم رو به رشد است. همگام با توسعه اجتماعی و رشد ملت ها و متناسب با رشد تغییرات تکنولوژیکی؛ عملکرد، مدیریت و خدمات کتابخانه ها تغییر می کند. به خاطر این ویژگی کتابخانه ها نیازمند تجدید نظرهای مستمر در روش های مدیریتی خود و به کارگیری روش های علمی مدیریتی نوین و مناسبی هستند که بتواند نیاز ها و علایق مشتری را با تکنولوژی های قابل دسترس پیوند زده و منابع دانش و اطلاعات را به شیوه ای اثربخش مدیریت نماید. مدیریت کیفیت فراگیر، به عنوان یکی از روش ها و ابزارهای مدیریتی نوین جهت پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی کاربران می تواند منجر به بهره وری مستمر کیفی در خدمات کتابخانه های پزشکی باشد. این مقاله به مرور و بررسی مدیریت ابعاد، مؤلفه ها وکاربرد مدیریت کیفیت فراگیر در بخش های مختلف کتابخانه می پردازد.​
مدیریت کیفیت فراگیرکتابخانه های پزشکیمدیریت کیفیت فراگیر در کتابخانه¬ها
741
542
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423