تاثیر آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم
دوره دهم (1398) , شماره دوم English Article
محیط زیست و سلامت
مهدی ندیری 1، فرزانه خانپور 2،
  • تاریخ دریافت 1397/06/12
  • تاریخ پذیرش 1397/12/06
  • تاریخ انتشار 1398/06/30
زمينه و اهداف: آسم بیماری مزمن است و با توجه به تغییر کیفیت زندگی در بیماری های مزمن، مطالعه کیفیت زندگی این بیماران دارای اهمیت فراوان است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم انجام شد.

مواد و روش ها: روش تحقیق مطالعه حاضر نیمه آزمایشی و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده گردید. از میان 114 بیمار مبتلا به آسم مراجعه کننده به کلینیک تخصصی ریه بیمارستان توحید شهر سنندج و مطب متخصصین ریه  این شهر در سال 1395، 26 نفر از بیماران به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و با گمارش تصادفی در دوگروه 13 نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش 8 جلسه آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کردند (دو ماه و هفته ای یک جلسه یک ساعت و نیمه) در حالیکه که گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. از نرم افزار SPSS 20 و آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند متغیری برای تحلیل داده ها استفاده شد.

يافته ها: میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل، قبل و بعد از مداخله در کیفیت زندگی و مولفه درک کلی از سلامت تفاوت معناداری داشت اما در سایر مولفه ها (علایم و نشانه های آسم، عملکرد خلقی، عملکرد اجتماعی و فعالیت جسمانی) تفاوت معناداری بین میانگین نمرات آزمودنی های دو گروه مشاهده نشد.

نتيجه گيري: با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می شود در کنار درمانهای پزشکی از ذهن آگاهی برای بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم استفاده گردد.

کیفیت زندگیآسمذهن آگاهی
118
130
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423