بررسی شاخص های اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در شهرستان دیواندره استان کردستان ایران
دوره دهم (1398) , شماره اول English Article
اپیدمیولوژی و بار بیماریها در سیستم سلامت
فربد عبادی فرد آذر 1، هادی جلیلوند 2، مجتبی عبدی 3، دلنیا نیکوی 4، سیده پروین قضایی 5، متینه پوررحیمی 6،
  • تاریخ دریافت 1397/07/11
  • تاریخ پذیرش 1397/11/09
  • تاریخ انتشار 1398/03/30
زمينه و اهداف: تب مالت یکی از بیماری های مشترک بین انسان و دام می باشد. این مطالعه شاخص های اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در شهرستان دیواندره استان کردستان ایران را در بین سال های ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۵ مورد بررسی قرار داد.

مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مقطعی- توصیفی  است و جامعه مورد پژوهش به صورت سرشماری بوده و تمام پرونده های موجود در فاصله سال های ۹۵-۹۱ وارد مطالعه شدند. روش اجرایی پژوهش، مراجعه به پرونده بیماران در مرکز شهرستان و جمع آوری اطلاعات از آن با استفاده از چک لیست طراحی شده بر اساس متغیرهای پژوهش بود.

يافته ها: در طول دوره مطالعه، ۷۹۰ مورد بیمار تب مالت یافته شد. بیشترین شیوع بیماری تب مالت از نظر جنسیت در مردان (52/55 در ده هزار نفر)، از نظر فصل در فصل تابستان (۳۴ مورد در هر ده هزار نفر)، از نظر شغلی در دامداران (51/46  در ده هزار نفر) و از نظر گروه سنی نیز در گروه های سنی 35-20 سال بوده است.

نتيجه گيري: شهرستان دیواندره جزء مناطق با میزان بالای شیوع بیماری تب مالت در استان کردستان است و با توجه به زیان های اقتصادی بالای این بیماری لازم است تلاش بیشتری در جهت آموزش مردم منطقه در مورد عدم نگهداری دام در محل سکونت خود، عدم مصرف شیر خام انجام شود و همچنین پیشنهاد می شود که سطح همکاری بین اداره کل دامپرشکی و مرکز بهداشت شهرستان افزایش یابد.

تب مالتشیوعبروزاپیدمیولوژیابتلاکردستانایران
133
100
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423