نقش رهبری مبتنی‌ بر‌ دانش و شیوه‌های مدیریت دانش در بیمارستان‌های دولتی تبریز
دوره دهم (1398) , شماره اول English Article
مدیریت در سیستم سلامت
یونس نیکخواه تکمه داش 1، سید صمد حسینی 2، یونس جبارزاده 3،
  • تاریخ دریافت 1397/08/29
  • تاریخ پذیرش 1398/01/28
  • تاریخ انتشار 1398/03/30
زمينه و اهداف: با شرایط پیچیده حاکم در سازمان‌ها، در حال حاضر مدیریت دانش را می‌توان راهگشای شیوه‌های مدیریت دانست. شرایط پیچیده باعث تغییرات فراگیر در مدیریت سازمان‌ها خصوصاً بیمارستان‌ها شده که باید به این تغییرات پاسخ داده شود، در این میان رهبری مبتنی‌بر‌دانش می‌تواند پاسخ‌گوی خوبی برای این مهم باشد. بنابراین، اثرگذاری رهبری مبتنی‌بر‌دانش بر روی شیوه‌های مدیریت دانش در بیمارستان‌های دولتی، هدف اصلی این پژوهش است.

مواد و روش ها: پژوهش حاضر، توصیفی- پیمایشی و به لحاظ هدف، کاربردی بوده است و از طرفی با توجه به اهداف پژوهش که به سنجش اثرات بین متغیرها می‌پردازد، از نوع فرضیه‌ای-استنتاجی است. جامعه آماری تحقیق شامل 631 بخش‌ درمانی در بیمارستان‌های دولتی شهر تبریز است. در این پژوهش، نمونه‌گیری از روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای صورت پذیرفته است و از نظرات مدیران 169 بخش‌ درمانی برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. تجزیه‌ و‌تحلیل داده‌ها به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شده است.

يافته ها: خروجی‌های نرم‌افزار، نشان‌دهنده تأثیر مثبت و معنادار بین رهبری مبتنی‌بر‌دانش و شیوه‌های مدیریت دانش است. همچنین، رهبری مبتنی‌بر‌دانش بر کاربرد دانش بیشترین تأثیر را دارد.

نتيجه گيري: نتایج نشان می‌دهد که شیوه‌های ایجاد، ذخیره‌سازی، انتقال و کاربرد دانش با رهبری مبتنی‌بر‌دانش در بیمارستان‌های دولتی دارای روابط قوی هستند. به عبارت دیگر، توجه به دانش موجود، باعث بهبود دانش بیمارستان‌ها خواهد شد.

دانش رهبری مبتنی بر دانششیوه های مدیریت دانشبیمارستانهای دولتی
241
127
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423