بومی سازی و اعتباریابی پرسش نامه بیمار نهاد ارزیابی جامع ذهنی (PG-SGA)، برای ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیماران مبتلا به سرطان
دوره نهم (1397) , شماره سوم English Article
اپیدمیولوژی و بار بیماریها در سیستم سلامت
جلیل شاه عباسی 1، هاریت جاگر ویتنار 2، فیت اوتری 3، محمد اصغری جعفر آبادی 4، زهره قریشی 5، رویا دولتخواه 6، سعید دستگیری 7،
  • تاریخ دریافت 1397/03/11
  • تاریخ پذیرش 1397/08/29
  • تاریخ انتشار 1397/09/30
زمينه و اهداف: به علت طبیعت بیماری، بیشتر بیماران مبتلا به سرطان در معرض خطر بالایی از سوء تغذیه قرار دارند، که منجر به کاهش قابل ملاحظه ای در کیفیت زندگی و پیش آگهی ضعیف بیماری می گردد. پرسش نامه بیمار نهاد ارزیابی جامع ذهنی (PG-SGA)، ابزاری استاندارد برای ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیماران سرطانی در هر دو حیطه تحقیقاتی و بالینی می باشد و امکان غربالگری و ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیماران را فراهم می کند. هدف اصلی مطالعه، بومی سازی  PG-SGA به زبان فارسی جهت استفاده در بیماران ایرانی می باشد.

مواد و روش ها: برای بومی سازی ابزار از راهنمای انجمن بین المللی داروسازی و نتایج تحقیقات (ISPOR) استفاده شد. سنجه های روایی محتوایی و صوری و ساختاری، بررسی شدند. پایایی و ثبات درونی ابزار به ترتیب با ضریب همبستگی درونی و ضریب آلفای کرونباخ، بررسی شدند.

يافته ها: میزان دسترسی به PG-SGA 100درصد، روایی محتوایی با قابلیت درک، سختی و ارتباط به ترتیب: 0/94 و 0/84 و 0/92 به دست آمد. اعتبار صوری 100درصد تایید شد. پایایی ابزار با آزمون پس آزمون 0/84، ثبات درونی با استفاده از آلفای کرونباخ 0/60 و اعتبار سازه بیش از 0/6 به دست آمد (p<0/001).

نتيجه گيري: نسخه فارسی PG-SGA پرس شنامه ای آسان و قابل درک است، که می تواند جهت بررسی مشکلات تغذیه ای در بیماران سرطانی در ایران مورد استفاده قرار گیرد.

ارزیابی وضعیت تغذیه ایرواییپایاییسرطانPG-SGA
247
213
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423