برنامه ها و مداخلات کارآمد پیشگیری‌کننده و کاهش‌دهنده مصرف دخانیات در جوامع: یک مطالعه مروری
دوره نهم (1397) , شماره دوم English Article
پیشگیری از بیماریها
علی بهاری 1، سودابه مارین 2، لیلا نیک نیاز 3، جعفر صادق تبریزی 4، محمدحسن صاحبی حق 5، علی فخاری 6، مطهره علامه 7، معصومه آرشین چی 8، عالیه فراهانی 9، مینا طباطبایی 10، ریحانه سنایی 11، اصغر محمدپور اصل 12،
  • تاریخ دریافت 1397/01/28
  • تاریخ پذیرش 1397/03/03
  • تاریخ انتشار 1397/06/30
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت مصرف دخانیات، کماکان اولین عامل قابل‌پیشگیری مرگ ومیر در دنیا است. درحالی‌که در کشورهای با درآمد بالا، فراوانی مصرف دخانیات رو به کاهش گذاشته است. در کشورهای با درآمد کم و متوسط این فراوانی رو به افزایش است. در ايران روزانه 920 میلیون و چهارصد هزار تومان و سالانه هزار و 740 ميليارد تومان صرف خريد سيگار مي شود و نظام سلامت كشور براي درمان عوارض ناشي از سيگار، حدود 5 هزار و دویست و بیست ميليارد تومان مي پردازد. این مطالعه با هدف تعیین برنامه ها و مداخلات کارآمد پیشگیری کننده و کاهش دهنده مصرف دخانیات در جوامع انجام شد. پایگاه های اطلاعات پزشکی جست و جو، مطالعات مرتبط بازیابی، محتوای آنها بررسی و طبقه بندی شدند. برنامه‌ها و مداخلات پیشگیری‌کننده و کاهش‌دهنده مصرف دخانیات در شش حیطه طبقه بندی شدند. این حیطه ها شامل "مطالعات در سطوح مختلف سنی و گروه ها"، "مطالعات در محیط فیزیکی و سطح اجتماع"، "مطالعات مالیات و قیمت"، "مطالعات سیگار الکترونیکی"، "مطالعات کاهش آسیب" و " راهکارهای تسهیل مداخلات" می باشند. نتایج حاصل از این مطالعه، "فرهنگ‌سازی، وضع و اعمال قوانین"، "مداخلات با رویکرد تمرکز بر گروه های خاص"، "آموزش در تمامی سطوح و مداخلات"، "برگزاری دوره های آموزشی و تاکید بر نقش خانواده در حمایت از نوجوانان" و "دارو درمانی رایگان" را  به عنوان راهکارهایی مناسب و متناسب با فرهنگ و توانایی های سیستم بهداشتی کشور، پیشنهاد می دهد.
مداخلات پیشگیری کنندهپیشگیری از دخانیاتمداخلات مبتنی بر جامعهسیگارقلیان
293
294
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423