برنامه‌ها و مداخلات کارآمد پيشگيري کننده و کنترل‌کننده مصرف مشروبات الکلي در جامعه: يک مطالعه مروري
دوره نهم (1397) , شماره اول English Article
اپیدمیولوژی و بار بیماریها در سیستم سلامت
سودابه مارین 1، علی بهاری 2، لیلا نیک نیاز 3، جعفر صادق تبریزی 4، محمدحسن صاحبی حق 5، علی فخاری 6، مطهره علامه 7، معصومه آرشین چی 8، عالیه فراهانی 9، مینا طباطبایی 10، ریحانه سنایی 11، اصغر محمدپور اصل 12،
  • تاریخ دریافت 1396/11/30
  • تاریخ پذیرش 1397/01/28
  • تاریخ انتشار 1397/03/30
مصرف مشروبات الکلي بر کل اندام‌هاي بدن تأثيرمي‌گذارد و موجب طيف وسيعي از بيماري‌ها مانندسرطان‌ها، اختلالات رواني و رفتاري‌هاي خشونت‌آميزمي‌شود. آمار دقيقي از شيوع مصرف مشروبات الکلي در کشور وجود ندارد. با اين ‌وجود تخمين زده مي‌شود بيش از يک‌ميليون نفر سوء مصرف کننده مشروبات الکلي در کشور وجود داشته باشد. برنامه¬ها و مداخلات متنوعي جهت پيشگيري از مصرف و سوء مصرف مشروبات الکلي و همچنين کاهش آسيب ناشی از مصرف آن در جوامع مختلف انجام‌شده است. مطالعه مرور روايتي حاضر باهدف تعيين استراتژي‌ها و برنامه-هاي کارآمد به‌کاررفته در اين زمينه و تعيين راهکارهاي متناسب با شرايط کنوني ايران انجام شد. پايگاه‌هاي اطلاعاتي داخلي و خارجي توسط تيم تحقيقاتي مورد ارزيابي قرار گرفت و مطالعات مرتبط با موضوع، بازيابي و پس از بررسي کيفي دسته‌بندي شدند. نتايج مطالعه نشان داد که برنامه¬هاي کارآمد درزمينه‌ي پيشگيري و کاهش آسيب ناشی از مصرف مشروبات الکلي را مي‌توان در شش حيطه¬ي کلي تقسيم‌بندي کرد که عبارت‌اند از: آموزش و اطلاع‌رساني، برنامه¬هاي بخش بهداشت و سلامت، برنامه¬هاي در سطح اجتماع، قوانين و سياست¬هاي رانندگي حين مستي، سياست¬هاي مرتبط با دسترسي، برنامه¬هاي مرتبط با کاهش آسيب.
مصرف الکلکنترلپیشگیریمداخله
470
330
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423