دانش، نگرش و عملکرد محققين اپيدميولوژي در مورد استفاده از روش هاي اپيدميولوژي الکترونيکي در تحقيقات علوم پزشکي
دوره نهم (1397) , شماره اول English Article
اپیدمیولوژی و بار بیماریها در سیستم سلامت
مرتضی قوجازاده 1، ناصر درخشانی 2، فاطمه پورنقی آذر 3، کسری کلاهدوزان 4، خلیل کلوانی 5، مسعود شیرمحمدی 6،
  • تاریخ دریافت 1395/12/21
  • تاریخ پذیرش 1397/01/30
  • تاریخ انتشار 1397/03/30
زمينه و اهداف: در سال¬هاي اخير استفاده از روش¬هاي اپيدميولوژي الکترونيکي (اينترنت، ايميل، تلفن همراه،...) در تحقيقات علوم پزشکي و اپيدميولوژي رشد چشمگيري داشته است. از اين¬رو مطالعه حاضر با هدف بررسي دانش، نگرش و عملکرد محققين اپيدميولوژي از سراسر دنيا در مورد استفاده از روش¬هاي اپيدميولوژي الکترونيکي  طراحي و انجام گرفته است.

مواد و روش ها: مطالعه حاضر يک مطالعه تلفيقي (کمي- کيفي) مي¬باشد که در سال 1391 در دانشگاه علوم پزشکي تبريز انجام گرفته است. شرکت کنندگان را محققين اپيدميولوژي از سراسر دنيا تشکيل مي¬دهد. ابزار جمع آوري داده ها در قسمت کمي، پرسشنامه محقق ساخته به زبان انگليسي بود که روايي آن به روش اعتبار محتوا و پايايي آن به روش آلفاي کرونباخ با نمونه 15 نفر محاسبه گرديد (89=α). در بخش کيفي نيز يک سؤال باز در پرسشنامه از شرکت کنندگان پرسيده مي شد. بعد از استخراج آدرس ايميل شرکت کنندگان (76 نفر)، پرسشنامه ها از طريق ايميل به افراد ارسال گرديد. داده هاي به دست آمده در بخش کمي با استفاده از روش¬هاي آماري توصيفي (فراواني (درصد)، ميانگين و انحراف معيار) و آزمون آماري One Way ANOVA با استفاده از نرم افزار SPSS.16 تحليل گرديد. در بخش کيفي نيز از روش تحليل محتوايي براي تحليل داده ها استفاده شد.

يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد که ميانگين نمره دانش محققين اپيدميولوژي 14.7±51.22، نمره نگرش 45±71.25 و نمره عملکردشان 14.03±46.98 (از 100) مي باشد. براساس ديدگاه شرکت کنندگان استفاده از روش¬هاي اپيدميولوژي الکترونيکي سبب افزايش سطح کمي و کيفي و همچنين اعتبار مطالعات خواهد شد ولي جهت استفاده از آن¬ها برخي محدوديت هاي امکاناتي، زيرساختي و فرهنگي وجود دارد.

نتيجه گيري: جهت استفاده از اپيدميولوژي الکترونيکي در تحقيقات علوم پزشکي، افزايش سطح دانش و تغيير نگرش محققين اپيدميولوژي، ترغيب مردم به مشارکت در اين مطالعات و فراهم ساختن امکانات و شرايط مناسب در اين زمينه امري ضروري به¬نظر مي¬رسد.


اپیدمیولوژی الکترونیکیدانشنگرشعملکردمحققین اپیدمیولوژی
369
355
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423