خريد راهبردي در نظام سلامت ايران: مطالعه مروري
دوره هشتم (1396) , شماره چهارم English Article
مدیریت در سیستم سلامت
جواد قدوسی نژاد 1، علی جنتی 2، مرتضی عرب زوزنی 3، علی ایمانی 4،
  • تاریخ دریافت 1396/09/12
  • تاریخ پذیرش 1396/10/14
  • تاریخ انتشار 1396/12/25
با توجه به هزينه‌هاي روزافزون مديريت نظام سلامت و ارائه‌ي خدمات بهداشت و درمان، بهره‌ بردن از اصول اقتصاد سلامت اجتناب‌ناپذير است. در گزارش سال 2000 سازمان بهداشت جهاني، بر اهميت استفاده از خريد راهبردي به‌عنوان استراتژي اصلي دستيابي به اهداف هر نظام سلامت تأکيد شده است. بنابراين بررسي خريد راهبردي در نظام سلامت ايران به‌منظور قابليت اجراي اين طرح در وضعيت کنوني نظام سلامت کشور ضروري به نظر مي‌رسد. با توجه به اين مهم، پژوهشگران با در نظر داشتن زيرساخت‌ها و برنامه‌هاي در حال اجراي در نظام سلامت ايران، الزامات اجراي خريد راهبردي را مورد بررسي قرار دادند. خريد راهبردي و سطح بندي خدمات در نظام سلامت، پوشش همگاني سلامت که يکي از اهداف اصلي در همه‌ي نظام‌هاي سلامت نيز مي‌باشد، طرح تحول نظام سلامت، پزشک خانواده، و نيز اصلاحات در نظام سلامت مورد بررسي و نقد قرار گرفته است و پيشنهادات کاربردي ارائه شده است. با توجه به هزينه‌هاي روزافزون و نيازهاي متنوع مردم، استفاده از خريد راهبردي يک ضرورت در نظام سلامت است و در اين راستا بايستي زيرساخت‎‌هاي اجراي آن اعم از مديريت اطلاعات سلامت و پرونده الکترونيکی سلامت جامع و به روز تدوين و راه‌اندازي گردد.
خرید راهبردینظام سلامتتحول نظام سلامتپزشک خانوادهمطالعه مروری
1235
910
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423