بررسی فرایند دریافت وعده های غذایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1391
دوره چهارم (1392) , شماره اول English Article
کیفیت در ارائه خدمات سلامت
جعفر صادق تبریزی 1، فرحناز ورمزیار 2، رامین رضاپور 3، سمیرا سیفی 4، رعنا غلام زاده نیکجو 5، بهنام اميني دغليان 6،
  • تاریخ دریافت 1391/10/24
  • تاریخ پذیرش 1391/12/15
  • تاریخ انتشار 1392/03/30
زمینه و اهدف: فرایند دریافت وعده های غذایی یکی از پراهمیت ترین اتفاقات روزمره دانشگاه برای دانشجویان و مدیران دانشگاه می باشد. از آنجایی که این فرآیند در یک بازه زمانی محدود در طول روز اتفاق می افتد و همچنین تمام دانشجویان به طور مستقیم در این فرآیند دخیل می باشند، مدیریت اصولی و صحیح از فاکتورهای اصلی درست انجام شدن این فرآیند به شمار می آید. هدف از این تحقیق بررسی فرایند دریافت وعده های غذایی بصورت گام به گام و تحلیل چگونگی رخداد این فرایند و نهایتاً پیشنهاد راهکارهایی برای ارتقاء کیفیت انجام فرایند دریافت وعده های غذایی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز می باشد.

مواد و روش ها: مطالعه انجام شده از نوع توصیفی - مقطعی به روش مشاهده و مصاحبه و تكميل  پرسشنامه توسط دانشجویان و مسئولین بخش اتوماسیون می باشد. فلوچارت فرایند دریافت وعده های غذایی دانشگاه پس از مشاهده گام به گام فرایند رسم گردید. پرسشنامه ویژه دانشجویان با 14 سؤال توسط 60 نفر از دانشجویان به طور تصادفی پاسخ داده شد. پس از تحلیل عمومی و اختصاصی فلوچارت به روش 5W1H فلوچارت پیشنهادی تنظیم گردید. برای تحلیل داده ها از نرم افزار 2007 Excel استفاده شد.

یافته ها
: پس از تحلیل داده ها مشخص شد 55% دانشجویان معتقد بودند زمان زیادی از وقت شان در این فرایند از بین می رود. در حال حاضر هر دانشجو به طور متوسط روزانه 43 دقیقه زمان صرف دریافت وعده نهار می کند. با اینکه دانشگاه امکان رزرو و افزایش اعتبار کارت را بصورت اینترنتی فراهم نموده است اما 80% دانشجویان از این خدمت استفاده نمی کنند و با مراجعه حضوری به محل سلف باعث افزایش طول صفوف مراجعین به اپراتور می شوند. پس از مصاحبه با مدیر بخش تغذیه دانشگاه مشخص شد روزانه به طور میانگین 300.000.000 ریال بابت تغذیه دانشجویان توسط معاونت دانشجویی هزینه می شود که به ازای هر دانشجو 100.000 ریال می باشد که تنها 6.5% این هزینه توسط دانشجویان تأمین می شود و 93.5% آن توسط معاونت امور رفاهی دانشجویی تأمین می شود.

نتیجه گیری
: فرایند دریافت وعده های غذایی دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي تبريز، فرايند زمان بري بوده و نارضايتي مشتريان را در پي دارد كه مي توان با انجام اقداماتي فرايند مزبور را بهبود داد از جمله، با توزیع کاتالوگ های راهنمای استفاده از خدمات اینترنتی برای شارژ و رزرو غذا میان دانشجویان، در نظر گرفتن خدمات تشویقی برای دانشجویانی که از سرویس اینترنتی استفاده می کنند و ژتون فراموشی کمی دریافت می نمایند، مانند تخفیف و قرعه کشی ماهانه می توان از تعداد مراجعات به اپراتورها را کاست و فرایند دریافت وعده های غذایی را با کیفیت بیشتری ارائه نمود.
رزرو اینترنتی غذافرایندوعده های غذاییدانشجویاندانشگاه علوم پزشکی تبریزژتون
1793
982
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423