تحليل وضعيت بهداشتي و رفاهي مراکز گردشگري استان لرستان: يک مطالعه کيفي
دوره هشتم (1396) , شماره چهارم English Article
کیفیت در ارائه خدمات سلامت
کوروش ساکی 1، علی محمد ورزی 2، حبیب جلیلیان 3، زهرا خدا کرمی فرد 4، خلیل مومنی 5، مرتضی عرب زوزنی 6، قاسم رجبي واسکلايي 7،
  • تاریخ دریافت 1395/10/14
  • تاریخ پذیرش 1396/07/29
  • تاریخ انتشار 1396/12/25
زمينه و اهداف: با توجه به رشد سريع صنعت گردشگري، مديريت و نظارت صحيح بر مراکز گردشگري از طريق ارتقاي وضعيت بهداشتي، رفاهي اين مراکز امري ضروري به نظر مي رسد. لذا اين مطالعه با هدف بررسي وضعيت بهداشتي و رفاهي مراکز گردشگري استان لرستان انجام شد.

مواد و روش ها: اين پژوهش يک مطالعه کيفي است که جمع آوري داده ها از طريق مصاحبه نيمه ساختار يافته با گردشگران و تحليل داده ها به روش تحليل محتواي کيفي انجام شد. پس از جمع آوري، استخراج و تجزيه و تحليل داده ها، يافته ها در قالب درون مايه هاي اصلي و فرعي دسته بندي شدند.

يافته ها: يافته هاي مطالعه در قالب 6 درون مايه اصلي و 24 درون مايه فرعي دسته بندي شدند. درون¬مايه¬های اصلي شامل بهداشت عمومي، امکانات رفاهي، ترابري، خدمات بهداشتي درماني، امنيت و مديريت و نظارت بود.

نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي مطالعه و نقطه نظرات شرکت کنندگان در مصاحبه، گردشگران از وضعيت بهداشتي درماني مراکز گردشگري رضايت کافي ندارند. لذا بايد برنامه مدون کوتاه مدت و بلندت مدت در جهت به حداقل رساندن مشکلات بهداشتي رفاهي مراکز گردشگري جهت جذب بيشتر گردشگران در دستور کار مديران حوزه گردشگري و سازمان هاي ذينفع استان قرار بگيرد.

وضعیت بهداشتیوضعیت رفاهیمراکز گردشگریمراکز توریستیلرستان
430
333
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423