بررسي رابطه ي بين کيفيت زندگي کاري و فرسودگي شغلي در مشاوران مدارس استان خراسان جنوبي
دوره پنجم (1393) , شماره چهارم English Article
کیفیت در ارائه خدمات سلامت
الهام باغبان باغستان 1، علی جنتی 2، جواد قدوسی نژاد 3، کمال قلی پور 4، غلامرضا شریف زاده 5، رضا دستجردی 6،
  • تاریخ دریافت 1393/09/09
  • تاریخ پذیرش 1393/10/27
  • تاریخ انتشار 1393/12/15

زمينه و اهداف:
از عواملي که انتظار مي رود تأثير معکوس بر پديده فرسودگي شغلي بگذارند، کيفيت زندگي کاري است که فرسودگي شغلي را نيز دچار دگرگوني مي کند. اين پژوهش با هدف سنجش رابطه کيفيت زندگي کاري  مشاوران مدارس استان خراسان جنوبي با فرسودگي شغلي اجرا شد.

مواد و روش ها: اين تحقيق يک مطالعه توصيفي – تحليلي از نوع همبستگي است که در بين 144 تن از مشاوران مدارس استان خراسان جنوبي در سال تحصيلي 92-91 انجام شد. پس از ورود داده ها به نرم افزار SPSS از آزمون رگرسيون خطي و آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن در سطح آلفاي کمتر مساوي 0.05 استفاده شد.

يافته ها: نتايج اين پژوهش نشان داد که به طور کلي بين کيفيت زندگي کاري با فرسودگي شغلي مشاوران استان خراسان جنوبي، رابطه  معني دار و معکوسي وجود داشت.

بحث و نتيجه گيري: مشاوراني که کيفيت زندگي کاري بالاتري دارند از فرسودگي شغلي کمتري رنج مي برند. اين مهم لزوم توجه بيشتر مسئولين و مديران به ارتقاي سطح کيفيت زندگي کاري و تعهد سازماني مشاوران را نشان مي دهد.


فرسودگی شغلیکیفیت زندگی کاریمشاور مدرسهخراسان جنوبی
1478
1069
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423