عملکرد طرح نوين حسابداري تعهدي در دانشگاه علوم پزشکي تهران از منظر کارکنان حسابداري: يک تحليل مقطعي
دوره ششم (1394) , شماره اول English Article
اقتصاد سلامت
علیرضا محبوب اهری 1، مریم قشم 2، پریسا پور ربیعا 3، علیرضا یوسفی 4، آزاده حسن پناه 5،
  • تاریخ دریافت 1394/01/19
  • تاریخ پذیرش 1394/02/19
  • تاریخ انتشار 1394/03/15
زمينه و اهداف: حسابداري تعهدي با هدف تعيين هزينه هاي واقعي برنامه ها و فعاليت ها به وجود آمده است. اين رويکرد اهرم اصلي جهت تدوين و اجراي بودجه عملياتي در دستگاه هاي دولتي مي باشد. از آن جا که دانشگاههاي علوم پزشکي متولي بهداشت و درمان مي باشند و بخش زيادي از بودجه کشور بدين سمت سوق پيدا مي کند، اين مطالعه جهت تعيين بررسي دستاوردهاي اجراي طرح نوين حسابداري تعهدي در دانشگاه علوم پزشکي تهران طراحي شد.

مواد و روشها
: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي - تحليلي به صورت مقطعي مي باشد که بر روي 46 نفر از کارکنان حسابداري واحدهاي مختلف دانشگاه علوم پزشکي تهران که به روش نمونه گيري آسان انتخاب شدند، انجام شد. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه 22 سؤالي مي باشد. از پاسخ دهندگان خواسته شد؛ در مورد چگونگي اجراي برنامه در سيستم کاريشان و موفقيت و يا عدم موفقيت اجراي آن به سؤالات پاسخ گويند. داده ها با استفاده از آزمون‌هاي T-Test و آناليز واريانس براي مقايسه ميانگين ها در سطح معني داري 0.05 توسط نرم افزار SPSS16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

 يافته ها: اکثر پاسخگويان مرد (52.2%)، داراي تحصيلات کارشناسي، فارغ التحصيل رشته حسابداري و در پست کارمند امور مالي بودند. 65 درصد پاسخ دهندگان داراي حداقل آشنايي با مباني حسابداري تعهدي بودند. نتايج مطالعه نشان داد که بيشتر پاسخ دهندگان به طور ضمني از نتيجه اجراي طرح راضي بودند. پاسخ دهندگان داراي تحصيلات مالي و حسابداري رضايت بيشتري را نسبت به ديگران عنوان نمودند.

بحث و نتيجه گيري
: نقش يک سيستم اطلاعاتي جامع به عنوان يک ضرورت اساسي و چالش بر انگيز در سيستم حسابداري تعهدي بايد مورد تأکيد قرار بگيرد. بررسي عملکرد بودجه عملياتي به عنوان يک برنامه مهم و مؤکد در برنامه هاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي و سازمانهاي عمومي اجتماعي - اقتصادي، پس از استقرار کامل طرح نظام نوين مالي بايد اجرايي شود.
حسابداری تعهدیکارایی مدیریت هزینهبودجه ریزی عملیاتی
1305
699
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423