آموزش و پژوهش در کتابداري و عملکرد اطلاعاتي مبتني بر شواهد؛ يک مقاله مروري
دوره هشتم (1396) , شماره سوم English Article
اطلاعات سلامت و کتابداری پزشکی
وحیده زارع گاوگانی 1،
  • تاریخ دریافت 1396/06/11
  • تاریخ پذیرش 1396/08/05
  • تاریخ انتشار 1396/09/30
زمينه و اهداف: کتابداري مبتني بر شواهد عبارت است از "به کارگيري بهترين شواهد به دست آمده از يافته هاي تحقيقات معتبر کيفي و کمي در ترکيب با تجربيات واقع گرايانه حاصل از کار کتابداري در عملکرد روزانه و تصميم گيري هاي کتابداري". اين که کتابداري مبتني برشواهد ماهيتاً با خدمات کتابداري سروکار دارد يا با حرفه  کتابداري؟ و اين که آموزش کتابداري مبتني برشواهد مبتني بر درس است يا رشته؟ در سايه اي از ابهام قرار دارد. لذا به منظور روشن کردن زواياي مبهم موضوع، هدف اين پژوهشي مروري بر مفهوم کتابداري مبتني بر شواهد و بررسي وضعيت جاري آموزش کتابدراي مبتني بر شواهد در دنيا است.

مواد و روش ها: اين مطالعه به روش کتابخانه اي و استنادي در بين متون مرتبط و وب سايت ها انجام شد تا وضعيت آموزش دانشگاهي کتابداري مبتني بر شواهد را از طريق مرور و مطالعه متون منتشر شده در يابد.

يافته ها: يافته ها نشان داد که آموزش دانشگاهي کتابداري مبتني بر شواهد در سطح تحصيلات تکميلي فرا ارشد (معادل دکتري) و دوره کارشناسي  ارشد وجود دارد. همچنين در رشته هاي مشابه مانند "رويکرد مبتني برشواهد" و "پزشکي مبتني بر شواهد" نيز در سطح تحصيلات تکميلي ارشد و دکتري فلسفي در دانشگاه-هاي معتبر دنيا ارائه مي شود.

نتيجه گيري: با توجه به تاريخچه رويکرد مبتني بر شواهد، آموزش آن در دنيا و تحولات رشته کتابداري پيشنهاد مي شود رشته/گرايش علم اطلاعات مبتني بر شواهد و برنامه درسي آن توسعه يابد و به شوراي برنامه ريزي درسي ارائه شود.

رویکرد مبتنی بر شواهدکتابداری و اطلاع رسانیکتابداري و کار اطلاعاتي مبتني برشواهدآموزش
458
427
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423