اولويت بندي عوامل مؤثر بر اعتماد بيماران به خدمات سلامت الکترونيکي
دوره هشتم (1396) , شماره سوم English Article
کیفیت در ارائه خدمات سلامت
مجید اسمعیلی 1، حسين بوداقي خواجه نوبر 2، محمد رحیم اسفيداني 3، محمد حقیقی 4،
  • تاریخ دریافت 1396/05/23
  • تاریخ پذیرش 1396/07/23
  • تاریخ انتشار 1396/09/30
زمينه و اهداف: امروزه تراكنش هاي الكترونيكي و در راستاي آن سلامت الكترونيك نقش حياتي را در ارتقا سلامت بيماران ايفا مي كند. هدف از انجام اين پژوهش تعيين ميزان اعتماد بيماران بستري در بيمارستان ها، و عوامل اثر گذار بر  اعتماد آن ها به خدمــات سلامت الكترونيكي مي باشد.

مواد و روش ها: اين پژوهش يک مطالعه مقطعي است که از طريق پرسشنامه و نظر سنجي شکل گرفته است. براي طراحي پرسشنامه ابتدا از طريق مطالعه استنادي مؤلفه هاي مهم شناسايي شد  و در قالب پرسشنامه پياده گرديد. حجم نمونه 60 نفر و نمونه گيري به صورت تصادفي صورت گرفت. داده‌ها با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي در نرم‌افزار SPSS تحليل شد. در روايي پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و پايايي آن از آزمون ضريب آلفاي کرونباخ استفاده گرديد.

يافته ها: اعتماد كلي بيماران به سلامت الکترونيکي با توجه به ميانگين كلي 74.78 درصد در سطح خوب ارزيابي گرديد. عامل بروز بودن وب سايت با ميانگين رتبه 8.99 بيشترين تأثير و ريسک درک شده از سلامت الکترونيک با ميانگين رتبه2.31 کمترين تأثير را در اعتماد به سلامت الکترونيکي دارد.

نتيجه گيري: نتايج تحقيق نشان مي دهد كه از نظر پاسخ دهندگان، هنگام تصميم گيري در خصوص به كارگيري سلامت الكترونيكي، اعتماد نقش کليدي دارد و عوامل پشتيباني، تکنولوژي، وب سايت و عوامل سازماني به ترتيب مد نظر قرار مي گيرند. بنابراين ضروري است که براي جايگزيني سيستم سلامت الكترونيكي، سازه هاي مورد بحث، به دقت واكاوي گردند.

سلامت الکترونیکفناوری اطلاعاتپزشکی از راه دوراعتماد
400
270
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423