مقايسه هزينه هاي مستقيم پرداختي بيماران بستري در قبل و بعد از اجراي طرح تحول نظام سلامت در بيمارستانهاي شهرستان هاي هشترود و ميانه
دوره هشتم (1396) , شماره سوم English Article
مدیریت در سیستم سلامت
سمیه حسام 1، جواد بابایی 2، طاها رستمی 3،
  • تاریخ دریافت 1395/11/23
  • تاریخ پذیرش 1396/02/23
  • تاریخ انتشار 1396/09/30
زمينه و اهداف: از سال 1393، براي رفع بخشي از مشكلات موجود در نظام سلامت ايران، طرحي به عنوان "طرح تحول نظام سلامت" طراحي و به مورد اجرا گذاشته شد. يکي از اهداف اين طرح، کاهش پرداخت مستقيم توسط بيماران بستري بود. اين پژوهش با هدف مقايسه هزينه پرداختي مستقيم توسط بيماران بستري، قبل و بعد از اجراي طرح تحول نظام سلامت انجام شده است.

مواد و روش ها: در پژوهش تحليلي - توصيفي و گذشته نگر حاضر، 1351 پرونده به صورت سرشماري انتخاب شدند. هزينه هاي پرداختي توسط اين بيماران از
پرونده ها استخراج و با استفاده از نرم افزار 19SPSS و آزمون يو من ويتني مورد مقايسه قرار گرفته است.

يافته ها: ميانگين پرداخت مستقيم بيماران بستري در قبل ازطرح تحول 704286 ريال و بعد از تحول 491815 ريال بود. بين اجراي طرح تحول و کاهش پرداختي بيماران رابطه آماري (P-Value<0.001 ) مشاهده شد. اجراي طرح تحول سلامت در مطالعه حاضر موجب کاهش پرداخت بيماران بستري شده است و به هزينه اي بيمارستاني تأثير ندارد اما در جزئيات اين کاهش مشاهده نمي شود.

نتيجه گيري:
طرح تحول سلامت موجب كاهش  صورتحساب  بيماران بستري شده ولي در مقايسه جزء به جزء متغير هاي پژوهش در بيماران بستري در مواردي با كاهش پرداختي  همراه نبوده است و لازم است براي تداوم طرح، همكاري بين بخشي در بيمارستان ها وجود داشته باشد.

طرح تحول سلامتصورتحساب بیمارانبیمار بستریهزینه های مستقیم
332
282
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423