ارتباط باورهاي مذهبي با اميد در بيماران مبتلا به سرطان
دوره پنجم (1393) , شماره چهارم English Article
بهداشت عمومی
فاطمه شوهانی 1، الناز اصغری 2، فرزانه شیخ الاسلامی 3، محبوبه علی تالشی 4،
  • تاریخ دریافت 1393/11/19
  • تاریخ پذیرش 1393/12/04
  • تاریخ انتشار 1393/12/15
زمينه و اهداف: سرطان تغييرات هميشگي در زندگي افراد ايجاد مي کند. اميد به عنوان راهکار و وسيله مهم رسيدن به سازگاري با سرطان شناخته شده است. بيماران براي افزايش اميد خود به حمايت هاي اجتماعي و فردي مانند باورها و اعتقادات نياز دارند. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط بين باورهاي مذهبي با اميد در بيماران مبتلا به سرطان انجام شده است.

مواد و روش ها
: در اين مطالعه ي تحليلي، 220 نفر از بيماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز شيمي درماني و راديوتراپي، با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. در اين مطالعه از پرسشنامه هاي استاندارد باورهاي مذهبي آلپورت و اميد هرث جهت جمع آوري داده ها استفاده گرديد و داده ها پس از جمع آوري توسط نرم افزار SPSS13 و با استفاده از آمار توصيفي، تحليلي و رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

يافته ها
: نتايج مطالعه حاکي از آن است که ميانگين فردي اميد بيماران (3/74±37/06) بوده، اميد با مدت زمان تشخيص، نوع سرطان (p<0/0001) و همچنين باورهاي مذهبي (p<0/01) و باورهاي مذهبي بيروني (p<0/05) ارتباط آماري معني داري داشت. باورهاي مذهبي کلي  12 درصد و باورهاي مذهبي بيروني 4 درصد از تغييرات واريانس اميد را توجيه مي کردند.

بحث و نتيجه گيري
: باورهاي مذهبي نقش مهمي در بالا بردن اميد بيماران دارند. لذا تسهيل شرايط راز و نياز با خدا، چسباندن پوسترهاي مذهبي اميدوارکننده در محيط هاي درماني و برگزاري سخنراني هاي مذهبي براي بيماران توصيه مي شود.

سرطانمذهبامید
1225
1222
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423