رفتار اطلاع يابي پرستاران در بازيابي اطلاعات از پايگاه اطلاعاتي Up-To-Date
دوره هشتم (1396) , شماره دوم English Article
کیفیت در ارائه خدمات سلامت
ابراهیم آقازاده اصل 1، علی حسین قاسمی 2، زاهد بیگدلی 3، امل ساکي مالحي 4،
  • تاریخ دریافت 1395/11/14
  • تاریخ پذیرش 1396/01/31
  • تاریخ انتشار 1396/06/30
زمينه و اهداف: پرستاري به عنوان يکي از بزرگ ترين گروه‌هاي ارائه‌دهندۀ مراقبت‌هاي بهداشتي-درماني، براي بهبود کيفيت و کميت خدمات مراقبت بهداشتي-درماني، انجام فعاليت‌هاي باليني و ... به اطلاعات جديد و روزآمد نياز دارد. در اين ميان، پايگاه‌هاي اطلاعاتي مبتني بر شواهد (از جمله پايگاه اطلاعاتي Up-To-Date) مي‌توانند با ارائه آخرين يافته‌هاي پژوهشي در حوزۀ سلامت نقش مهمي را در بهبود عملکرد و کارايي حوزه سلامت ايفا کنند. هدف مقاله حاضر، بررسي ميزان استفاده و آشنايي پرستاران شاغل در بيمارستان‌هاي دانشگاه علوم پزشکي اهواز در استفاده از پايگاه اطلاعاتي Up-To-Date مي‌باشد.

مواد و روش ها: جامعه پژوهش در اين مطالعه توصيفي-تحليلي، پرستاران شاغل در بيمارستان‌هاي دانشگاه علوم پزشکي اهواز است که از ميان 1246 نفر پرستار، 293 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. براي گردآوري داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده گرديد که روايي و پايايي آن با ضريب آلفاي کرونباخ 0/71 مورد تأييد قرار گرفت. در تجزيه و تحليل داده‌ها از آمار توصيفي و آزمون کروسکال واليس استفاده گرديد.

يافته ها: بر اساس نتايج به دست آمده، مهمترين نياز اطلاعاتي پرستاران، نياز به اطلاعات در مورد پيشرفت‌هاي تازه در حوزه پرستاري و دارو مي‌باشد. بيشتر پرستاران به صورت جستجوي ساده به يافتن اطلاعات موردنياز خود مي‌پرداختند. هدف اکثر پرستاران در استفاده از پايگاه اطلاعاتي Up-To-Date، روزآمد کردن اطلاعات خود، و مهمترين مشکل آن ها کمبود وقت بود.

نتيجه گيري: دست‌يابي به اطلاعات جديد و روزآمد در حوزه پرستاري نيازمند آموزش و کسب مهارت‌هاي اطلاع‌يابي است تا بتوانند از منابع اطلاعاتي و پايگاه‌هاي اطلاعاتي مبتني بر شواهد، آخرين يافته‌ها را به دست آورند.

پرستارانرفتار اطلاع یابینیاز اطلاعاتیپايگاه اطلاعاتي Up-To-Date
629
669
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423