ارزشيابي برنامه آموزشي مقطع کارشناسي مديريت خدمات بهداشتي و درماني در دانشگاه علوم پزشکي تبريز با استفاده از مدل زمينه-درون داد- فرايند-برون داد
دوره هشتم (1396) , شماره دوم English Article
مدیریت در سیستم سلامت
علی جنتی 1، مریم غلامی 2، محمد رضا نریمانی 3، معصومه قلیزاده 4، ندا کبیری 5،
  • تاریخ دریافت 1395/12/24
  • تاریخ پذیرش 1396/04/13
  • تاریخ انتشار 1396/06/30
زمينه و اهداف: ارزشيابي آموزش عالي، فرايندي منظم براي تشخيص پيشرفت فراگيران در رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده آموزشي مي باشد. اين مطالعه با هدف ارزشيابي برنامه آموزشي رشته کارشناسي مديريت خدمات بهداشتي و درماني تبريز با استفاده از مدل زمينه-درون داد- فرايند-برون داد طراحي و صورت گرفته است.

مواد و روش ها: مطالعه حاضر يک مطالعه توصيفي- تحليلي مي باشد. نمونه آماري به تعداد 18 نفر از اساتيد، 55 نفر از دانشجويان و 21 نفر از دانش آموختگان انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها پرسش نامه اي بود که روايي و پايايي آن در دانشگاه علوم پزشکي کرمان مورد تأييد قرار گرفته و به مورد اجرا گذاشته شده بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS 16.0 و آمار توصيفي و تحليلي مورد استفاده قرار گرفت.

يافته ها: امتياز کلي برنامه آموزشي مورد مطالعه در ابعاد زمينه، درون داد، فرايند و برون داد به ترتيب 64/96، 64/11، 63/45 و 63/97 درصد بود. در مجموع اين دوره در سطح نسبتاً مطلوب ارزيابي گرديد.

نتيجه گيري: به نظر مي رسد با در نظر گرفتن برخي از اصلاحات در سرفصل هاي دروس و تأکيد بيشتر بر مهارت آموزي دانشجويان، بتوان ميزان مطلوبيت برنامه را افزايش داد.

ارزشیابیمدل زمينه-درون داد- فرايند-برون دادمدیریت خدمات بهداشتی و درمانیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
548
614
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423