ديدگاه بيماران در خصوص اجراي طرح تحول نظام سلامت در بيمارستان هاي استان آذربايجان شرقي
دوره هشتم (1396) , شماره دوم English Article
کیفیت در ارائه خدمات سلامت
کمال قلی پور 1، شبنم ایزدی 2، سولماز عظیم زاده 3، شهین تقوی نژاد امین 4،
  • تاریخ دریافت 1396/01/09
  • تاریخ پذیرش 1396/04/07
  • تاریخ انتشار 1396/06/30
زمينه و اهداف: اين مطالعه با هدف ارزيابي ديدگاه بيماران در خصوص اجراي طرح تحول نظام سلامت در بيمارستان ها و شناسايي مشکلات و چالش هاي آن اجرا گرديد.

مواد و روش ها: مطالعه حاضر يک مطالعه توصيفي است که با استفاده از روش هاي کمي و کيفي در دو بازه زماني خرداد و دي ماه 1393 در تمامي بيمارستان هاي وابسته به وزارت بهداشت در استان آذربايجان شرقي انجام گرفت. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه محقق ساخته اي متشکل از سؤالات باز و بسته است که روايي آن توسط متخصصين مديريت سلامت و پايايي آن نيز بر اساس شاخص آلفاي کرونباخ (0/87=α) مورد تأييد قرار گرفت. پرسشنامه ها از طريق مصاحبه با 2081 نفر از بيماران تکميل گرديد. داده هاي کمي با استفاده از آمار توصيفي و داده هاي کيفي از طريق تحليل محتوا تجزيه و تحليل و گزارش شدند.

يافته ها: بر اساس نتايج 79% مردم از اجراي طرح تحول نظام سلامت اطلاع داشتند که 57% آن ها از طريق صدا و سيما مطلع شده بودند. ارجاع به آزمايشگاه، راديولوژي و داروخانه خارج از بيمارستان در هر دو مرحله ي مطالعه به کمتر از 10% رسيده است. همچنين مهمترين مزاياي طرح تحول کاهش هزينه و مهمترين مشکلات موجود کمبود امکانات رفاهي و درماني و عدم حضور به موقع پزشک بر بالين بيمار مي باشد. رضايت از کادر درماني مهمترين علت رضايت بيماران و مهمترين انتظار بيماران تداوم اجراي طرح مي باشد.

نتيجه گيري: در مجموع بيماران در خصوص اجراي طرح تحول ديدگاه مثبت و رضايت کافي دارند اما دسترسي به موقع به پزشک و امکانات رفاهي بيمارستان ها تيازمند توجه بيشتري مي باشد.

طرح تحول نظام سلامتروابط عمومیرضایت بیمارانانتظارات بیماران
1047
884
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423