بررسي علم سنجي گروه هاي شيمي دارويي دانشکده هاي داروسازي در ايران
دوره هشتم (1396) , شماره دوم English Article
مدیریت در سیستم سلامت
افرا رضاقلی زاده 1، علی شایان فر 2، جلال حنایی 3، ابوالقاسم جویبان 4،
  • تاریخ دریافت 1395/11/02
  • تاریخ پذیرش 1395/12/25
  • تاریخ انتشار 1396/06/30
زمينه و اهداف: بررسي علم‌سنجي يکي از مهمترين موارد در ارزيابي فعاليت هاي تحقيقاتي مي‌باشد. در اين مطالعه دست‌آوردهاي علمي گروه‌هاي شيمي دارويي دانشکده‌هاي داروسازي در ايران با يکديگر مقايسه شده است.

مواد و روش ها:
تعداد مقالات چاپ شده، ميزان استنادات، شاخص هرش و درصد مقالات در طبقه‌بندي هاي موضوعي مختلف گروه هاي شيمي دارويي تبريز، تهران، شهيد بهشتي، مشهد، اصفهان، شيراز، زنجان مازندران، کرمان، کرمانشاه، اروميه، اردبيل، همدان، گيلان و يزد با آدرس دانشکده‌هاي داروسازي مربوطه از پايگاه اطلاعاتي اسکوپوس جمع‌آوري شده و سپس اين يافته‌ها با يکديگر مقايسه گرديد.

يافته ها:
همبستگي مناسبي بين موارد مطالعه شده بين گروه‌هاي شيمي دارويي دانشکده‌هاي داروسازي مشاهده گرديد. با اين وجود بين درصد مقالات در شاخص‌هاي موضوعي در دانشکده‌هاي مختلف، تفاوت معني‌داري مشاهده شد.

نتيجه گيري: به طور کلي دانشکده‌هاي داروسازي تهران، تبريز و مازندران داراي بالاترين جايگاه پژوهشي در مقايسه با ساير گروه‌هاي مطالعه شده مي‌باشند.

علم سنجیشیمی داروییشاخص هرشتعداد مقالات
444
463
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423